کنایه لاریجانی به معاون ظریف درباره «سلفیگرفتن» با موگرینی

Shargh - - ديپلماسي -

تسنیم:

علی لاریجانی، رئیس مجلس، کنایهای به معاون پارلمانی وزارت امور خارجه درباره عکسگرفتن از موگرینی در صحن علنی پارلمان زد. در جلسه علنی دیروز، در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اســلامی ایران به پیمان مــودت و همکاری در جنوب شرق آســیا پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان این لایحه در صحن علنی قوه مقننه، علی لاریجانی رئیس جلسه از نماینده دولت دعوت کرد تا پشت تریبون قرار گیرد و به اشکالاتی که مخالفان به این لایحه داشتهاند، پاسخ دهد. حسن قشقاوی در دفاع از این لایحه گفت: اوج همکاریهــای ایران با ســایر کشــورها برگزاری مراســم تحلیف و شــرکت هیئتهای خارجی در این مراســم بود که در برهه واردکردن فشارهای مضاعف به کشورمان عجیب بود. لاریجانی رئیس مجلس نیز با خنده به وی گفت: عکسی که شما از خانم موگرینی در صحن مجلس انداختید موضوع را عجیبتر کرد. این اظهارنظر لاریجانی با خنده نمایندگان در صحن علنی مجلس مواجه شــد. حسن قشقاوی پس از این اظهار نظر لاریجانی گفت: بنده تلاش کردم از گرفتن ســلفی جلوگیری کنم که فیلمهای آن نیز موجود است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.