لغو ویزای قطر برای ۸۰ کشور

Shargh - - ديپلماسي -

ایسنا:

با تصمیم جدید دولت قطر، شهروندان 80 کشور جهان از این پس برای ورود به این کشور نیازی بــه دریافت روادید نخواهند داشــت. مقامات قطری در تصمیمــی ضربالاجل اعلام کردند گردشــگران و شهروندان 80 کشــور جهان بهزودی برای ورود به این کشور حاشــیه خلیجفارس نیازی به دریافت ویزا نخواهند داشــت، این در حالی است که در میان این کشــورها نامی از ایران و عربســتان دیده نمیشــود. همچنین شهروندان 4۷ کشور دیگر هنگام ورود به این کشــور ویزای ۳0روزه دریافــت خواهند کرد که در آن مدت میتوانند یک یا بیش از یک بار به این کشور سفر کننــد و قابل تمدید به مــدت ۳0 روز دیگر نیز خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.