شبهجزیره سرگردانی

Shargh - - جهان -

جنــگ لفظی میان ایالات متحده و کرهشــمالی بالا گرفتــه و تنش با این کشور منزوی؛ اما مجهز به سلاح هستهای به جدیترین چالش دولت دونالد ترامپ بدل شده است. دونالد ترامپ روز سهشنبه به پیونگیانگ هشدار داد و گفت هرگونه تهدید از ســوی کرهشمالی را با آتش و خشم پاسخ میدهد؛ اما ساعاتی بعد از این اظهارات پیونگیانگ اعلام کرد که در حال برنامهریزی برای حمله به پایگاه آمریکا در گوام است. خبرگزاری رسمی کرهشمالی روز گذشته اعلام کرد این کشور با دقت در حال طرحریزی نقشه عملیاتی برای استفاده از هواسانگ -1۲ و آتشباری در مناطق اطراف گوام هستند. گوام که در اقیانوس آرام غربی قرار دارد، حدود سههزارو ۴۰۰ کیلومتر با کرهشمالی فاصله دارد و تقریبا یکسوم خاک این منطقه در اختیار ارتش آمریکاست و حدود شش هزار نیــروی آمریکایی در این پایگاه حضور دارند. بهطورکلی گوام از ســوی دولت آمریکا اداره میشود؛ اما جزء خاک آن به شمار نمیرود. موقعیت جغرافیایی این جزیره در کنار موشــکهای با برد بلند و متوســط کرهشــمالی و اهمیت استراتژیک این پایگاه برای ایالات متحده، گوام را به یکی از هدفهای منطقی پیونگیانگ بدل کرده اســت. دوشــنبه همین هفته دو جنگنده آمریکایی از گوام به جنگندههای کرهجنوبی و ژاپن ملحق شدند و در یک مانور همهجانبه بالای ســر شبهجزیره کره پرواز کردند. سخنگوی ارتش کرهشمالی گفته است کــه ایالات متحده باید تحریکات بیرحمانه نظامی خود علیه کرهشــمالی را کنار بگذارد تا این کشــور مجبور به تصمیمگیری نظامی اجتنابناپذیر نشود. در اظهارنظری دیگر، خبرگزاری رسمی کرهشمالی به نقل از سخنگوی ارتش کرهشمالی از یک جنگ کامل در واکنش به جنگ پیشگیرانه نیروهای آمریکایی خبر داده و گفته اســت تمام پایگاههای دشــمن، ازجمله در سرزمین اصلی آمریکا متلاشــی خواهند شد. تنشها در شــبهجزیره کره پس از آزمایش دو موشک بالستیک میانقارهای کرهشمالی در ماه گذشته و دو آزمایش هستهای ســال گذشته بالا گرفت و این آزمایشها در نهایت منجر به افزایش تحریمها شــد؛ اما با وجود افزایش بحران، اکثر ناظران بر این باورند که امکان درگرفتن جنگ بعید اســت؛ چراکه کرهشمالی از برنامه هستهای خود بهعنوان ابزاری برای چانهزنی بهره میبرد و نه یک ســلاح تهاجمی. هیچکدام از کشورهای منطقه حتی خود کرهشــمالی خواهان بهراهافتادن جنگ دیگری نیستند؛ اما کیمجونگ اون، رهبر کرهشــمالی، میخواهد هر طور شده، به ایالات متحده یادآوری کند که پیونگیانگ قدرتی هســتهای است و در خود کرهشمالی هم حاکم مشروعی اســت که میخواهد از مردمش در برابر آمریکای بزرگ و بد دفاع کند؛ گرچه احتمال جنگ میان ایالات متحده و کرهشمالی را ناظران اندک عنوان کردهاند؛ اما برخی نگران تبادل آتشهای مرزیاند.

به گفته این گروه از تحلیلگران ممکن اســت به خاطر محاســباتی اشتباه ســربازان منطقه مجبور به اقداماتی نظامی شوند. چنین تبادل آتشی پیشتر هم سابقه داشته و برای مثال درگیری سال ۲۰1۰ میان کرهجنوبی و کرهشمالی به کشتهشدن چندین غیرنظامی کرهجنوبی منجر شد. دراینحال ازآنجاییکه موشکهای بالستیک کرهشمالی بارها به سمت آبهای ژاپن سرازیر شده، این احتمال وجود دارد که ژاپن برای پاسخدادن به پیونگیانگ احساس نیاز کند.

دراینمیــان اظهــارات اخیر ترامــپ را میتوان واکنشــی بــه گفتههای کیمجونگ اون خواند؛ اما این اظهارات چه پیامی واقعی باشند و چه اخطاری جــدی، فورا معادلات دیپلماتیــک یکی از مناطق خطرنــاک جهان را بر هم زد. حامیان گفتههای ترامپ میگویند او میخواســته توجه رهبر کرهشمالی را به شــیوه خودش به خطــرات اظهاراتش جلب کند؛ امــا منتقدان بر این باورند که اظهارات اخیر دونالد ترامپ میتواند به سرگرفتن جنگی با عواقب ویرانگر منجر شــود. به گفته مدیر اجرائی بنیاد دفاع از دموکراسی که گروهی غیرانتفاعی در واشنگتن است؛ «این یکی از لحظات خطرناکی است که ترامپ با آن مواجه شده اســت. اظهارات دیپلماتیکی که تاکنون از واشنگتن مطرح شده، در متقاعدکردن رژیم کرهشمالی موفق نبودهاند و اظهارات اخیر ترامپ نشان میدهد که آمریکا بهعنوان قدرتمندترین کشور جهان گزینههای تشدید و مقابله مخصوص به خود را دارد». حال باید دید این اظهارات متخاصمانه مخصوص ترامپ میتواند عاملی بازدارنده برای پیونگیانگ باشد یا برعکس به دامنزدن تنش و وقوع جنگی در شبهجزیره منجر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.