ادامه ميانجيگري کویت و آمریکا در بحران قطر

Shargh - - جهان -

در راســتای تلاشها برای حل بحــران قطر، دو فرســتاده امیر کویت نامههایــی را به رهبران عمان، امــارات و بحرین تقدیم کردند. به گزارش ایســنا، به نقل از شــبکه خبری الجزیره، صبــاح الخالد الحمد الصبــاح، وزیــر خارجه کویــت و محمــد العبدالله الصبــاح، وزیر مشــاور در امور کابینه کــه به عنوان فرســتادههای امیــر کویت به کشــورهای شــورای همکاری خلیجفارس ســفر کــرده بودند، نامههایی را به قابوسبنسعید، پادشــاه عمان، خلیفهبنزائد آلنهیان، حاکم امارات و حمدبنعیســی آلخلیفه، پادشاه بحرین، ارائه کردند.

این نامهها شامل تحولات منطقهای و بینالمللی و مســائل مشترک بود. این دو فرســتاده پیش از این نیز نامههایی را به ولیعهد عربستان و رئیسجمهور مصر تحویل دادند.

به گفتــه خبرنگار الجزیره، محتــوای این نامهها مشخص نیست اما احتمالا شامل دعوت به برگزاری مذاکرات مستقیم بین طرفهای بحران است. کویت بــا آمریکا برای این مذاکرات به هماهنگی میپردازد و احتمالا همین مســئله یکی از محورهای مذاکرات امیر کویت بــا دونالد ترامــپ، رئیسجمهور آمریکا است که اواخر ماه جاری برگزار خواهد شد. در همین راستا، دو فرستاده آمریکا شــامل آنتونی زینی و تیم لیندرکینگ، معاون وزیر خارجــه در امور خاورمیانه به جده رسیدند. آنها به دوحه و دیگر کشورهایی که فرســتادههای امیر کویت رفتهاند، سفر خواهند کرد. رسانههای آمریکایی میگویند این دو فرستاده درباره نقشه راهی که رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، ارائــه کرده بود و مبتنی بر شــش مســئله ازجمله مبارزه با تروریسم بود، گفتوگو خواهند کرد.

همچنیــن منابــع در کشــورهای عــرب حــوزه خلیجفارس گفتهاند کویت برای ارائه «ضمانتهای مشــترک» با آمریــکا در چارچوب تــلاش برای حل بحران کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس با دوحه اعــلام آمادگی کرده اســت. این منابــع تأکید کردند این ضمانـــتها عــدم تکرار هیچ ضــرری از جانب قطر برای همســایگانش اســت. این در حالی است که ضمانتهای کویت و آمریکا با اســتقبال گسترده مســئولانی روبهرو شده که فرســتاده کویت با آنها ملاقات داشته است.

طبــق گزارشها، فضــای دیدارها بســیار مثبت بــود و کویت به چرخش زوایا و تکیه بر مشــترکات این کشــورها با هدف آغاز گفتوگوی مستقیم میان عربســتان، امارات، بحرین و مصر با قطر تمایل دارد. طبق گفته ایــن منابع، مهمترین نکاتــی که در پیام فرســتاده امیر کویت بــه رهبران پنج کشــور آمده، ضــرورت کنارگذاشــتن اختلافات میان کشــورهای محاصرهکننــده و دوحه در راســتای حفظ شــورای همکاری خلیجفارس به عنوان نهادی اســت که از کشورهای عضو و ملتهایشان محافظت میکند.

در همین حال، سازمان بینالمللی هوانوردی که مقر آن در کاناداســت، اعلام کرد دو کشــور از چهار کشــور عربی تحریمکننده قطر بخشــی از قلمروی هوایــی خــود را روی پروازهــای مســافربری قطر گشــودهاند. این خبر پس از آن مخابره میشــود که مدیرعامل شرکت هواپیمایی قطر بهتازگی گفته بود عربستان، امارات و بحرین با بستن آسمان خود روی قطر مقــررات ایکائو را نقض کردهاند و این شــرکت اقدام حقوقی متناسبی را انجام خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.