ریاض به دنبال روابط تجاری با بغداد

Shargh - - جهان -

گذشــته از تلاشهای پیگیرانه عربســتان برای عادیسازی روابط با اســرائیل، این کشور درصدد بهبود و تقویت روابط خود با همســایه شــمالی خود؛ یعنی عراق برآمده اســت. علاوهبر سفر «حیدرالعبادی»، نخســتوزیر عراق و «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر، به عربســتان سعودی در ماهها و هفتههای اخیر و گمانهزنیها درباره ســفر قریبالوقوع «عمار حکیم»، دیگر روحانی شیعی، حال باید سفر «خالد الفلیح»، وزیر نفت عربستان، به بغداد را نیز به تلاشها برای بهبود روابط میان این دو کشور افزود. «جبار اللعیبی»، وزیر نفت عراق، نیز روز سهشنبه عراق را به مقصد عربستان سعودی و با هدف دیدار با همتای سعودیاش ترک کرد. اللعیبی در این دیدار درباره تحولات بازار نفت و تلاشهای اوپک برای حفظ ثبات در این بازار، با خالد الفلیح به تبادلنظر خواهد پرداخت. پیشبینی میشــود که بعد از پایان موسم حج، تبادلات تجاری از گذرگاه مرزی «عرعر» در اســتان الانبار بین عراق و عربســتان سعودی آغاز شود که این مسئله به معنای واردشدن روابط دو کشور از سطوح سیاسی و امنیتی به فاز اقتصادی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.