زخمیشدن ۶ نظامی در حمله به نيروهای ارتش فرانسه

Shargh - - جهان -

پلیس فرانســه میگوید خودرویــی در حومه پاریس به گروهی از ســربازان زده و شــش نفر را زخمی کرده اســت. بــه گزارش بيبيســي، این اتفــاق در منطقه لوولــووا پره در حومه شــمال غربی پاریس روی داده اســت. سربازان زخمی در بیمارســتان نظامی تحت درمان هستند و حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

پلیس عملیاتی را در منطقه برای یافتن راننده و خودرو که گزارش شــده یک بیامدبلیو اســت، آغاز کرده اســت. پاتریک بالکنی، شهردار منطقه، گفته این کار «بدون شک» عمدی بوده است.

حملات روز گذشته 8:15 صبح به وقت محلی صورت گرفت. شــهردار منطقــه گفت خودرو در خیابان منتظر سربازان بود و زمانی که این سربازان مشاهده شدند، با سرعت به سمت آنها رفت.

پلیــس هنوز اطلاعاتی دربــاره انگیزه مهاجم نداده اســت. نیروهای نظامی و انتظامی فرانسه تاکنــون بارها هــدف حمــلات تروریســتی قرار گرفتهانــد. در آوریــل ۲۰1۷ یک مأمــور پلیس در خیابان شــانزهلیزه پاریس به ضرب گلوله کشــته شــد. حدود 11 هــزار ســرباز فرانســوی در کنار مأمــوران پلیــس و ژاندارمری مســئولیت تأمین امنیت این کشــور را بر عهده دارند. گفته میشود سربازان ارتش مسئول حفاظت از 8۰۰ ساختمان و نقاط مهم در فرانسه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.