حضور اسرائيل در نشستهای سری آتشبس سوریه

Shargh - - جهان -

روزنامــه هاآرتــص نوشــت اســرائیل در نشســتهای ســری راجع به آتشبــس جنوب ســوریه حضور داشته اســت. به گزارش ایرنا، به نوشــته این روزنامه اســرائیلی، مقامات بلندپایه اســرائیل و دیپلماتهــای غربی به ایــن روزنامه گفتند که واشــنگتن، تلآویو و مســکو در ابتدای ماه جولای گذشــته دیدارهایــی در امان و یکی از پایتختهای کشــورهای اروپایــی راجع به توافق برای آتشبس در جنوب ســوریه و ایجاد منطقه بیطــرف در مرزهــای بین ســوریه و فلســطین اشــغالی و اردن برگــزار کردند. در ایــن دیدارها، تلآویو ملاحظات بســیاری مطرح و اعلام کرد که دو کشــور آمریکا و روسیه اهمیت کافی به اخراج نیروهای ایران از سوریه نمیدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.