راهاندازی رسانه از سوی ترامپ

Shargh - - جهان -

دونالــد ترامــپ، رئیسجمهــوری آمریــکا، همزمــان با کاهش محبوبیتش، در شــبکههای اجتماعی یک رســانه خبررسانی راهاندازی کرده اســت. او از کیلی مکانانی، مجری محافظهکار برنامههــای تلویزیونی و ســخنگوی تازه کمیته ملی حــزب جمهوریخــواه آمریکا، خواســته تا بــا دایرکردن این کانال ارتباطی با اســتفاده از شــبکههای اجتماعی، آنچــه را کــه او «اخبار واقعــی » خوانــده، بــه اطــلاع مردم برســاند. مکانانــی هم پس از امضای قــراردادی ظاهرا نجومی با رئیسجمهوری آمریکا از روز گذشــته فعالیتهای خود را از طریق توییتر و فیسبوک شــروع کرده و از مردم آمریکا خواســته است تا برای گرفتن «خبرهای واقعــی» به او و صفحه او بپیوندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.