۳۰ کشته در حملات جنگندههای ائتلاف به رقه

Shargh - - جهان -

درحالیکه برخی منابع پزشــکی در شهر رقه سوریه از کشتهشدن بیش از 1۶ نفر و زخمیشدن 1۴ نفــر دیگــر در حمــلات جنگندههــای ائتلاف ضدداعش علیه شــهر رقه خبــر دادهاند، دیدبان حقوق بشــر ســوریه کشتهشــدن ۲۹ غیرنظامی در رقه را اعلام کرد. به گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامه رأی الیوم، این منابع اظهار کردند، کشتهها و زخمیهــای این حملات، آوارگان شــهر پالمیرا )تدمر( بودند که بــه رقه کوچ کرده و در خانهای در این شــهر ساکن شده بودند، اما در این حملات خانه آنها هدف جنگندههــای ائتلاف ضدداعش قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.