آغاز عمليات بازپسگيری روستای «ميرزااولنگ» افغانستان

Shargh - - جهان -

ســخنگوی ارتــش در شــمال افغانســتان اعــلام کــرد عملیــات بازپسگیری شهرســتان «میرزا اولنگ »، شهرســتان «صیاد» اســتان سرپل آغاز شــد. گروه طالبان پس از تسلط بر این روستا، صدهــا نفر را به گروگان گرفت، اما روز سهشــنبه منابــع خبری افغان گــزارش دادنــد ۲35 نفر از ایــن گروگانهــا بــا میانجیگری بــزرگان طوایف و اقــوام منطقه، آزاد شــدهاند. مقامــات محلی ســرپل گفتهاند که ساکنان روســتای میرزااولنگ از تــرس جان خــود به کوهها متواری شــدهاند و درحالحاضر این روستا خالی از سکنه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.