مخالفت مخالفان دولت کنيا با نتایج انتخابات ریاستجمهوری

Shargh - - جهان -

رهبــر مخالفان کنیا گفت کــه نتایج انتخابات ریاستجمهوری را که از ســوی کمیته انتخابات اعلام شــده اســت نمیپذیــرد. او دولــت را به تقلــب در انتخابــات متهم کرد . «رایــلا اودینگا » رهبــر مخالفان کنیا گفت: نتایج اعلامشــده برای انتخابات رئیسجمهوری، واقعی نیســت. کمیته نظــارت بر انتخابــات، طبق قانون موظف اســت فرمهای امضاشــده از سوی ناظران را که نتایج را تأیید میکند، در همه حوزههای رأیگیری نشــان دهد، اما این کار انجام نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.