ميانجيگری ناتو ميان ترکيه و آلمان

Shargh - - جهان -

به گفته یــک دیپلمات مطلع، ترکیه و ناتو در حال مذاکره دربــاره احتمال بازدید قانونگذاران آلمانــی از یک پایگاه هوایی در اســتان قونیه در چارچوب مقررات این ائتلاف هستند. به گزارش ایســنا، این دیپلمــات مطلع بــه روزنامه حریت گفت، ناتو در حال مذاکره با طرف آلمانی درباره چگونگی بازدید احتمالی از پایگاه هوایی قونیه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.