ورود وزیر دفاع لبنان به بغداد

Shargh - - جهان -

یعقوب ریاض الصراف، وزیر دفاع لبنان، در یک سفر رسمی سهشنبهشب وارد فرودگاه بینالمللی بغداد شــد. یک منبع آگاه در گفتوگو با شــبکه ســومریهنیوز عراق، اعــلام کرد وزیر دفــاع لبنان در سفری رسمی برای بررســی روابط دوجانبه و تقویت همکاری به بغداد سفر کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.