تعطيلي الجزيره ضربه به آزادي رسانهها

Shargh - - رسانه - دومينيك پونسفورد منبع: پرس گزت

همانطور كه مارتين لوتر كينگ زماني گفتــه بــود، «بيعدالتي در هرجايي، تهديــدي براي عدالت در همهجاست»، به همين دليل است كه مطالبه از قطر براي تعطيلكردن شــبكه تلويزيوني «الجزيره» در اين كشــور، بايــد اعلام خطــر به همه روزنامهنگاران باشد.

چنيــن حركتــي ضربــهاي بــه آزادي رسانهها در مقياسي جهاني اســت كه روي همه ما تأثير خواهد گذاشت. اين كار به اين معني است كه سههزار نفر- شــامل حدود 80 روزنامهنگار در بريتانيا - شغل خود را از دست بدهند و به ازدسترفتن احتمــالا قدرتمندتريــن صــداي روزنامهنــگاري در جهــان عــرب منجر شود.

بــدون مراقببــودن چشــمها و گوشهــاي الجزيــره، آگاهــي ما از ايــن بيثباتتريــن و مهمتريــن منطقه جهــان ميتواند بهشــدت كاهــش پيــدا كنــد. در20 ســال گذشــته، روزنامهنگاران اين شبكه بهخاطر گزارشدادن از ســياهترين و خطرناكتريــن مكانهاي ســياره ما؛ مثل ســوريه، عراق، مصر و يمن، كشته شده، به گروگان گرفته شده و به زندان رفتهاند.

گزارشگران متخصص خاورميانه كــه بــا «پــرس گــزت» صحبــت كردهانــد، قبول دارند كــه الجزيره عربي بههيچوجــه بيعيبونقص نيســت. آنها ميگويند كــه به نظر ميرســد اين شــبكه بازتابدهنده ديدگاههاي قطر باشــد، ولي اين امر با تعداد جوايز بســياري كه الجزيره بــراي روزنامهنــگارياش گرفته و اين واقعيت كــه روزنامهنگارانش باشــجاعت شــاهد و ناظر برخي از خطرناكتريــن قســمتهاي جهان بودهاند، در تضاد است.

جــان سيمپســون، رئيــس بيبيسي، به «پرس گزت» ميگويد نگرانكنندهترين اتفاق اين واقعيت اســت كه دو كشــوري كه سوابقي فجيــع در قبــال آزادي مطبوعات دارند- مصر و عربستانســعوديميخواهنــد ايــن آزادي را در يك كشــور ثالث هم خفــه كنند. طرح مطالبــه اين كشــورها از قطر براي تعطيلكــردن الجزيــره، حاكــي از ظهور دوران جديدي خواهد بود كه در آن، روزنامهنگاران به اهرم فشار ديپلماتيك تبديل ميشــوند. اين به عقب گامبرداشــتن در زمينه آزادي مطبوعــات، تقريبــا و بهطورقطــع گزارشكــردن از منطقــه را بــراي ديگران سختتر ميكند.و كسي چه ميداند كه كشــور بعدي كيســت؟ دولتهاي نفتــي ثروتمند عربي با جرئت پيداكردن از موفقيتشان عليه قطر، ممكن اســت براي گســترش دامنه عقايد خطرناكشــان، شــروع كنند بــه اينكــه از ديگر كشــورها بخواهند روزنامهنگارانشان را مهار كنند.از ســوي عربستانســعودي، بحرين، امارات متحده عربي و مصر در قالــب يكــي از 13 شــرط قطع روابط تجاري و ديپلماتيك، به قطر مهلت داده شــده است كه الجزيره را تعطيل كنند.

روزنامهنــگاري يك كســبوكار دشوار و پرهزينه است كه سياهشدن روزگار مالكانــش ميتوانــد انتهــا نداشته باشد. قطر شايد به تعطيلي الجزيــره بهعنــوان يك راه آســان براي خــروج از بنبســت روابط با همســايگانش نگاه كنــد. بهخاطر آزادي جهانــي مطبوعــات هم كه شــده، من اميدوارم قطــر در برابر وسوســه ســنت كشــتن پيغامآور خبرهاي بد به جای حل منشأ بدی مقاومت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.