رؤیاهای ترامپ در افغانستان

Shargh - - جهان -

آنچــه دونالــد ترامــپ، رئیسجمهوری آمریکا، نســبت به آن تردید دارد، همان ضــرورت نیروهای بیشــتر آمریکایی در افغانستان است و البته این موضوعی نیســت که جای تعجب داشــته باشــد. ماه گذشــته میلادی و پیش از دیدار با کهنهسربازان آمریکایی در جنگ افغانستان، ترامپ به خبرنگاران گفت: «ما برای قریب به ۱۷ سال در افغانســتان بودهایم و من میخواهــم این را بفهمــم که چرا ما برای این مدت در این کشــور بودهایم، چه کاری انجام میدهیم و با ایدههای مربوط به افغانســتان چه باید کنیم؟» ترامــپ در پاســخ به ســؤالی درباره افزایش تعــداد نیروهای آمریکایی در افغانســتان گفت که «در حال بررسی این مســئله هســتیم». در ژوئن سال جــاری میــلادی، ترامپ بــه پنتاگون ایــن اجــازه را داد تا ســطح نیروهای آمریکایی را در افغانســتان تعیین کند. هنوز، جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا، اســتقرار ســههزار و ٩۰۰ ســربازی را که رئیسجمهوری مجوز اعزامشــان را در ژوئــن به افغانســتان صادر کرد، عملی نکرده و احتمــالا این تأخیر به دلیل تردیدهــای ترامپ در ادامه روند حضور آمریکا در این کشــور جنگزده اســت. این تردیدی اســت کــه باراک اوباما، رئیسجمهوری ســابق آمریکا هم با آن دســتبهگریبان بود و کمپین انتخاباتــی خــود را روی آن و پیروزی در جنگ افغانستان بســته بود اما در پایان دوران ریاستجمهوریاش تنها کاری که توانســت انجام دهد، کاهش نیروهای آمریکایی در این کشور آسیایی بود. اما از یک طــرف، باراک اوباما ۳۰ هزار نیرو را برای ارتقا و تقویت امنیت در افغانســتان و به توصیه مشــاوران نظامــی اعزام کــرد. در ســال ۲۰۱۳، ترامپ در توییتی نوشــت که با برنامه اوبامــا برای خــروج ســریع نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق است. او در توییت خود با طرح این ســؤال که «چرا باید پولهای خودمان را همچنان دور بیندازیم؟» پیشــنهاد کرد که بهتر است این پولها در هزینههای داخلی و در کشور هزینه شــوند. بازرس ویژه نظارت بر بازسازی افغانستان موسوم به «ســیگار» در گزارش سهماهه خود به کنگــره آمریکا در مي ســال جاری میلادی آورده است طالبان ۱۱ درصد از ۴۰۷ منطقه افغانستان را یا تحت کنترل یا بر آنها نفوذ دارد. دولت کابل کنترل یــا نفوذ حدود ۶۰ درصد از این مناطق را دارد. بهدستگرفتن کنترل ۲٩ درصد از مناطق دیگر در این کشــور جنگزده هنوز محل مناقشــه است. این ارزیابی براســاس دادههای بهدســتآمده از نیروهای آمریکایــی و افغان و هیئت ناتــو در افغانســتان اســت. طالبــان همچنان به راه خود در بهدستآوردن قلمروهای بیشتر در افغانستان ادامه داد و باعث شــد تا نیروهــای امنیتی افغانســتان در ولایتهــای قندهــار، قندوز و هلمند شکســتی فضاحتبار را تجربه کنند. تمامی اینها همانطور که «ســیگار» گــزارش داد، پس از آن صورت گرفت که پنتاگون ۶۷۵ میلیارد دلار در ۱۵ ســال در افغانستان هزینه کرد )کــه این میــزان از مجموع ۷۱۴ میلیارد دلاری اســت که آمریکا در این کشــور هزینه کرده است(. البته در این گزارش به افزایش تلفات آمریکاییها در این جنگ اشــاره نشــده که شامل دو ســرباز آمریکایی هم میشــود که در جریــان حملــه اخیــر طالبــان به کاروانشــان در افغانستان کشته شدند. این مسئله باعث شــد تا ترامپ درباره دورنمــای افزایش هزینههــا و اعزام نیروهای بیشــتر به افغانســتان دچار تردید شــود و این دیدگاهی اســت که مــورد قبول بســیاری از کارشناســانی است که درباره افغانستان کار کردهاند. «لــورل میلر»، تحلیلگر مؤسســه رند، که اخیــرا رئیسدفتــر نماینــده ویژه در امور افغانســتان و پاکســتان بوده، میگوید: پیــروزی ارتش در بازه زمانی قابــل پیشبینی محتمل نیســت. این واقعا وضعیتی پیچیده اســت. درباره سیاستهای افغانســتان و شکاف در جامعه این کشور شکایات زیادی مطرح شــده اســت. به هیچیک از آنها بدون اشتراک در اختیارات سیاسی و از طریق روند سازش نمیتوان بهدرستی پاسخ داد و این رویکرد به ناکجاآباد میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.