حبس و شلاق، مجازات آدمربایان متعرض

Shargh - - حوادث -

شرق: دادگاه، متهمانی را که در دو پرونده جداگانه پس از آدمربایی، اقدام به آزار و اذیت شهروندان کرده بودند، به دهها سال حبس و شلاق محکوم کرد. در پرونده اول ســه جوان که قصد کمک به زنی جوان را داشتند، پس از آنکه او را از چنگال متجاوزان رها کردند، خود تصمیم به تعرض گرفتند. این زن جوان اواخر فروردینماه سال گذشته با حالتی پریشان به کلانتری 176 حسنآباد رفت و از آزارش از ســوی چند جــوان در بیابانهای اطراف خبر داد. با طرح این شــکایت با موضوع تهدید و آزار و اذیت، پرونده به پایــگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ فرســتاده شــد و زن جوان در آنجا گفت: من در زمینه تهیه وســایل تزئینی فعالیت میکنم و برای این کار نیاز به ســنگ داشــتم- عصر روز حادثه برای تهیه مقداری سنگ شــنی که میخواســتم در کارهایم استفاده کنم به زمینهای کشــاورزی اطراف اتوبان تهران – قم رفته بودم. در آنجا دو جوان که سوار یک موتورسیکلت بودند وقتــی من را دیدند قصد ایجاد مزاحمت داشــتند که با آنها درگیر شدم.

هنوز مدت زیادی نگذشته بود که ناگهان سرنشینان دو دستگاه خودرو نیسان که سه نفر بودند از دور متوجه درگیری ما شدند و خود را به آنجا رساندند و به حمایت از من با اســتفاده از چاقو، دو موتورسوار را فراری دادند. پس از فرار موتورسواران، راننده یکی از نیسانها به من گفت منطقه امن نیســت و پیشــنهاد داد من را به شهر برســانند. من هم با تصور اینکه آنها در حمایت از من با آن دو مزاحم درگیر شدهاند، به آنها اعتماد کردم و سوار یکی از خودروهای نیســان شدم، اما در میان راه ناگهان تغییر مســیر دادنــد و به بیابانهای اطراف حســنآباد رفتند. آنموقع بود که متوجه نیت واقعی آنها شــدم، اما دیگر هیچ کاری از دســتم برنمیآمــد. به گفته زن جوان، در بیابان، فرد چهارمی هم به آن سه نفر اضافه شده بود و چهار نفری نقشه شوم خود را عملی کرده و بعد هم او را در تاریکی شــب در بیابان رها کرده بودند. با توجه به حساســیت پرونده، تیم ویژهای از کارآگاهان مسئول رسیدگی به پرونده شد و در نهایت با مشخصاتی که شاکی از متهمان داده بود، یکی از آنها به نام فرهاد شناسایی و دستگیر شد. در ادامه، فرهاد پس از مواجهه حضوری با شــاکی پرونده لب به اعتراف گشود و ضمن اعتراف صریح به آزار و اذیت شاکی، سه نفر همدستش را که از بســتگانش بودند به نامهای ســعید، سیامک و رحیم معرفی کرد. ســعید با تأیید اظهارات شــاکی در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «راننده خودرو نیســان هســتم. در کیلومتر 65 اتوبان تهران – قم متوجه شدم که چند جوان با یک خانم جوان درگیر شدهاند. وقتی این خانم مرا دید، از من درخواست کمک کرد و من نیز با آن جوانها درگیر شــدم. در حین درگیری، سیامک و رحیم نیز با مشاهده صحنه درگیری به کمک من آمدند و نهایتا آنها را فراری دادیم، اما در ادامه تصمیم گرفتیم خودمان نقشه شومی را اجرا کنیم. در نهایت هر سه متهم دیگر پرونده نیز دســتگیر شــدند و پس از تکمیل تحقیقات، پرونده متهمان برای محاکمه به دادگاه کیفری اســتان، شعبه هفتم فرستاده شد و قضات دادگاه کیفری استان پس از برگزاری جلســه محاکمه، در مورد اتهام رابطه نامشروع هر چهار متهم را گناهکار تشخیص دادند و دو نفر از آنها را به صد ضربه شلاق، یکی دیگر از متهمان را به 99 ضربه شلاق و متهم ردیف چهارم را به 20 ضربه شلاق محکوم کردند. همچنین متهمان ردیف اول و دوم هر کدام به دو سال تبعید و دو سال ممنوعیت رانندگی وسایل نقلیه عمومی و خودروهای امدادرسان محکوم شــدند. روز گذشــته متهمان پای میز محاکمه رفتند و اینبــار به اتهــام آدمربایی به قضات پاســخ دادند. در نهایت هیئت قضات برای تصمیمگیری وارد شور شدند.

در دومین پرونده، حکم متهمی که پنج پسر و یک زن را مورد آزار و اذیت قرار داده بود، از ســوی دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفت. متهم 28 ساله که در شعبه دوم مــورد محاکمه قــرار گرفته بود، هرچند از ســوی شــاکیان مورد شناســایی قرار گرفت، اما فقط دو مورد تعرض را قبول کرد و مدعی شــد تجاوز به معنایی که در قانون آمده است را مرتکب نشده است. متهم درباره اینکه چرا پولهای متهمان را سرقت میکرد هم گفت: من این پولها را سرقت میکردم که بتوانم هزینه مواد مخدری که استفاده میکردم را تأمین کنم.

متهم بعد از پایان دفاعیات خود به 60 ســال حبس بهخاطر آدمربایی، 72 ســال حبس بهخاطر ســرقت و دوسالونیم حبس بهخاطر اســتفاده از اسپری فلفل و 594 ضربه شــلاق بهخاطر سرقت مقرون به آزار و 200 ضربه شلاق بهخاطر آزار و اذیت دو کودک محکوم شد. این حکم در دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.