17سال ونیمحبس برای مرد عراقی که زن ایرانی را شکنجه داد

Shargh - - حوادث -

شــرق: مرد عراقی که زنی ایرانی را شــکنجه کرده بود، از ســوی قضات به 17سالونیم حبس محکــوم شــد. به گــزارش خبرنگار مــا، این مرد چند ســال قبل در آلمان زنی ایرانی و دخترش را شکنجه کرده و بعد متواری شده بود.

بر اساس محتویات پرونده، سال 93 بود که این زن به مأموران پلیس برلین مراجعه کرد و توضیح داد که مرد عراقی چطور او را شکنجه کرده است. هرچند مأمــوران تلاش خود را برای دســتگیری مرد عراقی آغاز کردند، اما متوجه شــدند او از مرز خارج شده و به ترکیه رفته است. وقتی زن ایرانی به کشــور برگشت و شــکایت خود را در ایران هم مطرح کرد، پلیس نام مرد عراقی را در فهرســت متهمــان تحتتعقیــب قــرار داد و مدتها بعد توانســت او را شناسایی و بازداشت کند. متهم در بازجوییهــا به آزار زن ایرانی اعتراف کرد و گفت: من ســالها قبل در ایران زندگی میکردم و با زنی ایرانی آشــنا شــدم و با او نامزد کردیم، اما او بعد از مدتی از من جدا شــد، چون با هم دعوا کردیم و مــن او را زدم، بااینحــال از دســت او عصبانی بــودم. وقتی بــه آلمان رفتــم، عکسهای دختر جوان را در شــبکههای اجتماعی پخش کردم که از او انتقام بگیرم. میدانســتم چون آلمان هستم خطــری من را تهدید نمیکند، اما بعد از ســالها که به ایران برگشــتم، پلیس من را بازداشت کرد. چون نامزد ســابقم از من شــکایت کرده و من به پنج ســال حبس به صورت غیابی محکوم شــده بودم. بعد هم متوجه شــدم که زن ایرانی دیگری هم که در برلین با او رابطه داشتم، از من شکایت کــرده اســت. متهم دربــاره اینکــه زن ایرانی را چطور شــکنجه کرده است، گفت: ما با هم رابطه داشــتیم، اما بعد از مدتــی زن ایرانی به من گفت که دیگــر نمیخواهد من را ببیند و رابطه ما تمام شده است. من ســر این موضوع با او دعوا کردم، عصبانی شدم و نتوانستم خودم را کنترل کنم. به خانهاش رفتم و به او حمله کردم و قسمتهایی از بدنــش را بریــدم، اما قصدم این نبــود که او را بکشم یا کاری کنم که زندگی برایش تمام شود.

متهم گفت: دختر زن جوان را در اتاق گذاشتم تا شــاهد دعوای من و مادرش نباشد. قصدم این نبود که بچه را اذیت کنم و میخواستم او آسیبی نبینــد. این مــرد که پیش از این در عــراق با زنی ازدواج کرده و از او هم جدا شــده بود، گفت: من از قضات درخواســت دارم مرا بهخاطر بچههایم ببخشــند. با پایان جلسه رســیدگی، هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شــور شــدند و متهم را به 17سالونیم حبس محکوم کردند. بر اساس رأی صادره، هفتسالونیم حبس بهخاطر نقص عضو زن جوان، چهارســالونیم بهخاطر شروع به قتل زن جوان و چهارسالونیم هم بهخاطر شروع به قتل دختربچه و 9 ماه هم بهخاطر کودکآزاری برای مرد عراقی حبس صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.