دستگیری باند قاچاق مواد مخدر در «گرانادا»

Shargh - - حوادث -

تیپیکالی اسپانیش: باند تبهکاری بزرگی که در زمینه تجارت حشیش فعالیت داشت، در عملیاتی مشترک با همکاری پلیس گواردیا، پلیس ملی و اداره مالیات اســپانیا منهدم شــد. در جریان ایــن عملیات، تمام اعضای این باند دســتگیر شــدند و تمــام تجهیزات آنهــا از بین رفت. بعد از انجام تحقیقات در اســتان «گرانادا» و شــهر «موریســیا»، ســه هــزار کیلوگرم حشــیش و هفت دســتگاه خودرو متعلــق به این باند تبهکاری مصادره شــد و شش اسپانیایی و یک مراکشــی، به اعمال جرم علیه ســلامت عمومی و عضویت در باند تبهکاری متهم شــدند. از خودروها برای حمل و جابهجایی مواد استفاده میشد. اولین مرحله تحقیقــات در آگوســت 2016 و زمانی آغاز شــد که پلیس 470 کیلوگرم حشیش در خودرویی در اتوبان مانیلوا کشــف کرد و راننده این خودرو به اتهام اعمال جرم علیه سلامت عمومی دستگیر شد. بعد از این اتفاق تحقیقات ادامه پیدا کرد و بازجویان معتقد بودند فرد دستگیرشــده عضو باندی تبهکار در شهرهای «کادیز»، «مالاگا»، «گرانادا»، «موریسیا» و «جیرونا» است. با انجام تحقیقات بیشتر مشخص شد اعضای این باند مقادیر زیادی حشیش تولیدشده در شهر کادیز را به وســیله خودرو به گرانادا منتقل کرده و این مواد را در این شهر پنهان میکنند. سپس اعضــای بانــد محموله را بــه جیرونــا منتقل و در نهایت آن را به کشــورهای اروپایی قاچاق میکنند. مقصد این مواد بیشــتر کشورهای فرانســه و ایتالیا بوده اســت. در جریان عملیات هفت نفر بازداشت شــدند. اعضای این باند عضو دو خانواده هستند که سابقه قاچاق مواد نیز در پرونده آنها دیده میشود. جســتوجوها در موریســیا و گرانادا انجام شد و در نهایــت مأموران در گاراژی متعلق به این باند موفق به کشف 24.5 کیلوگرم حشیش شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.