ناکامیقاچاقچیان در انتقال 150 کیلو گرم مواد مخدر

Shargh - - حوادث -

پلیــس: فرمانده انتظامــی شهرســتان کرمان از دســتگیری سه ســوداگر مرگ و کشــف بیش از 150 کیلوگرم تریاک از ســوی مأموران انتظامی بخش راین خبر داد. سرهنگ «عبدالعلی روانبخش» در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی «بخش راین با همکاری عوامل یگان تکاوری 113 راور» با انجام اقدامات اطلاعاتی از حمل و جابهجایی مواد مخدر از ســوی قاچاقچیان مطلع شــدند و پیگیری موضوع به صورت ویژه در دســتور کار آنان قــرار گرفت. وی بیان کرد: در همین راســتا، مأموران انتظامی با گشتزنی در محدوده مدنظر، به یک خودرو پژو405 مشکوک شده و دستور توقیف آن را صادر کردند که راننده بدون توجه به ایست پلیس، اقدام به فرار میکند. روانبخش در ادامه افزود: با فرار راننــده، مأموران نیروی انتظامی پــس از چند دقیقه تعقیبوگریز خودروی مدنظــر را متوقف کردند. این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این خودرو، 151 کیلوگرم تریاک را که به صورت ماهرانهای جاساز شده بود، کشف و راننده و سرنشین خودرو را نیز دســتگیر کردند. وی با بیان اینکه در این عملیات یک خودروی سواری پراید در نقش راهپاککن قصد فریب مأموران انتظامی را داشــت، افزود: پس از دستگیری راننده پراید، ســه متهم برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.