غرقشدن نوجوان 14ساله در دریاچه ارومیه

Shargh - - حوادث -

فرمانده انتظامی ارومیه از غرقشــدن نوجوان 14ســاله در دریاچــه ارومیه خبر داد. ســرهنگ «حســین صمدپور» بــا اعلام این خبــر گفت: روز سهشنبه گزارشی به مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر غرقشــدگی یک نفر در دریاچه «ارومیه» اعلام شــد. وی افزود: با اعلام این خبر، بلافاصله تیمهــای امــدادی و مأموران انتظامــی در محل حادثــه حاضر و مشــاهده کردند جســد نوجوان 14سالهای روی آب شناور است. این مقام انتظامی بیــان کرد: در ادامــه تحقیقات پلیس، شــاهدان حادثــه عنوان کردنــد فرد حادثهدیده برای شــنا داخــل آب رفته بود که به علت مهارتنداشــتن در فن شــنا، جان خود را از دســت داد. سرهنگ «صمدپور» اظهار کرد: با تلاش گروههای امدادی و مأموران انتظامی، جســد متوفــی از آب خارج و برای بررســی بیشتر به پزشــکی قانونی منتقل شــد. فرمانده انتظامی ارومیه از تمام شهروندان خواست همواره هنگام حضور در اماکن مختلف تفریحــی و گردشــگری، از شــناکردن در مناطق ممنوعــه مانند ســدها و رودخانههای عمیق که بیتردید حوادث جبرانناپذیری را برای آنها در بر خواهد داشت، بپرهیزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.