پزشک انگلیسی به 118 فقره جرم جنسی متهم شد

Shargh - - حوادث -

پزشــکی در شــهر لندن به انجام 118 فقره جرم جنسی متهم شده اســت. پلیس اعلام کرد یک فقره از این جرائم مربوط به کودکی با سن کمتر از 13 سال است. دکتر «مانیششاه» 47ساله متهم است که بین سالهای 2004 تا 2013 به حداقل 54 قربانی متفاوت در مطب خود در شــرق لندن تجاوز کرده است. بنا بر اظهارات پلیس لندن وی باید در دادگاه در مقابل 117 فقره جرم از خودش دفاع کند. اتهام تجاوز به کودک خردســال نیز به صورت جداگانه مورد بررســی قرار خواهد گرفت. تحقیقات درباره مانیششــاه از چهار ســال پیش در دســتور کار پلیس قرار گرفته بود. وی باید در تاریخ 31 آگوست در دادگاه حاضر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.