توقیف تریلی حامل 204 کیلوگرم تریاک در بوشهر

Shargh - - حوادث -

پلیس: فرمانده انتظامی اســتان بوشهر گفت: مأموران پلیــس از یک تریلی، 204 کیلوگرم تریاک کشــف کردند. ســردار «حیدر عباسزاده» اظهار کرد: مأموران پلیس با اشــراف اطلاعاتی توانستند خودرویــی که قصد داشــت مقادیر زیــادی مواد مخــدر را از جادههــای اســتان عبــور و به دیگر استانها انتقال دهد، شناسایی و توقیف کنند. وی اضافــه کرد: از این تریلی که در یکی از محورهای مواصلاتــی بوشــهر در تور عملیاتــی پلیس قرار گرفــت، 204 کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانهای در زیر خودرو جاسازی شده بود، کشف شد. گفتنی است در این عملیات یک نفر دستگیر و برای ادامه تحقیقــات در اختیار پلیس مبــارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.