اعتراف به 12 سرقت مسلحانه در ایرانشهر

Shargh - - حوادث -

میزان: جانشــین انتظامی شهرستان «ایرانشهر» از دســتگیری سارق مسلح ســابقهدار و کشف 12 فقره ســرقت در این رابطه خبر داد. سرهنگ غلامرضا نورا گفت: مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس ایرانشهر، در ادامــه پایشهای اطلاعاتی و بررســی پروندههای سرقتهای مســلحانه در سطح شهرســتان، سارق مســلح فراری را شناسایی و تحت مراقب قرار دادند. وی افزود: مأموران حین دســتگیری ســارق، با او به صورت مسلحانه درگیر شدند. در بازرسی از مخفیگاه او، یک دســتگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت ســرقتی، دو قبضه اسلحه کلاش و مقادیری مهمات کشف شد. جانشــین انتظامی شهرستان ایرانشهر در پایان، گفت: تلاش برای دســتگیری دو همدست این سارق ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.