حمايت افجهای، شیرازی، گلستان و دشتی از موزه هنری بانک پاسارگاد

Shargh - - هنر -

گروه هنر: در پی انتشــار ســخنان رئیس فرهنگســتان هنر مبنی بر تشــکیک در آثار موزه بانک پاسارگاد/ شــرکت پارسآریان، نصرالله افجــهای، جلال شــباهنگی، علــی شــیرازی، ناصر پلنگــی، طاهر شــیخالحکمایی، لیلی گلستان، پریوش گنجی و... ضمن اعلام اینکه آثار خــود را به بانک پاســارگاد فروختهاند و وجه آنهــا را دریافت کردهاند، به رد موضوع بدون شناســنامهبودن آثارشــان در گنجینه موزه پاســارگاد پرداختند. اما برخی از هنرمنــدان و گالریداران نیز نکاتی را ذکر کردند.

نصرالــه افجــهای، هنرمند خوشــنویس، درباره ادعــای رئیس فرهنگســتان هنر مبنی بر بیشناســنامهبودن آثــار مجموعه موزه بانک پاســارگاد، گفــت: من چندینبار بــه موزه بانک پاســارگاد اثر فروختهام، زیرا معتقدم این موزه مجموعه بســیار معتبری است که در فرهنگستان هنر به نمایش گذاشته شده است.

او درباره دریافت وجه فروش آثار خود اظهار کرد: یقینا من وجه فروش آثار خود را دریافت کردهام، زیرا بانک طبق اسناد با هنرمندان به معامله میپردازد، به این معنی که بعد از توافقات شفاهی، اسناد رسمی صادر میشــود و کار طی تشریفاتی به مالک تعلق میگیرد؛ بنابراین امری بدیهی اســت که بانک هرگز بدون اســناد و مدارک و کارشناسی کاری را انجام نمیدهد.

افجهای درباره صحبت رئیس فرهنگســتان هنر گفت: با احترام بــه جایگاه هنــری و فرهیخته جنــاب معلم، من فکــر میکنم این صحبتها از روی خواب و خیال اســت؛ بنابرایــن با کمال احترام و ادب باید بگویم که در این مورد نظر ایشــان خلاف قانون است و آثار کاملا به بانک پاسارگاد و موزه آن تعلق دارد.

او افــزود: من همواره وقتی کارم را به بانک میفروشــم تخفیف بیشــتری قائل میشــوم، زیــرا معتقدم که مــوزه بانک بــرای من تاریخســازتر از یک کلکسیونر شــخصی است که مشخص نیست در چند نســل بعد با اثر من چــه میکنند، بههمیندلیــل کاملا افتخار میکنم که اثرم در موزه بانک پاســارگاد و سایر موزهها نمایش داده میشود.

این هنرمند، ادعاهای مطرحشده را عامل مهمی در زیرسؤالبردن بخشهای مهم کشــور خوانــد و گفت: وقتــی بهراحتی یک بانک معتبر و موزه آن زیر ســؤال میرود، جدای از مسائل مادی، جمعیت هنرمندان و هنردوستان را غمگین میکند.

افجهای تأکید کرد: سؤال من این است که چرا باید یک فرد ادیب و صاحب مقام، چنین حرفی بزند و من بابت این امر واقعا متأسفم، زیرا چنین برخوردهایی هنرمندان را مأیوس میکند و باعث دلسردی بخــش خصوصی میشــود، در واقــع چنین رفتارهایــی بهصورت زنجیرهوار باعث آسیب به جامعه هنری میشود.

او افزود: به نظر من چنین رفتارهایی از ســوی یک بخش دولتی کاملا غلط اســت، زیرا اعتبار همهچیز را زیر ســؤال میبرد. واقعیت این اســت که بانک یک جایی را بهعنوان مــوزه اجاره کرده؛ بنابراین فرهنگستان حق ندارد در مالکیت بانک دخالت کند و آثار متعلق به موزه بانک پاسارگاد است.

علی شیرازی، هنرمند خوشنویس، ضمن ابراز ناراحتی نسبت به ادعای رئیس فرهنگســتان هنر، دراینباره گفت: به نظر من در چند ســال اخیر در اقتصاد هنر اتفاقات خوبی رخ داده که بهیقین در بدو امر از سوی گالریداران آغاز شده و امروز توسط بنگاههایی اقتصادی مانند بانک پاســارگاد به سمتوســوی بهتری رفته اســت، زیرا در این راســتا هم گالــریداران و بنگاههای اقتصــادی و هم هنرمندان توانستند منتفع شوند.

لیلی گلســتان ضمن ابراز تأســف از ادعای مطرحشــده از سوی رئیس فرهنگســتان هنر گفت: چنین ادعایی فقط برای شخص آقای معلم تبعات منفی بهدنبال دارد، زیرا حرفی کاملا غیرمنطقی مطرح شده است.

پریوش گنجی، هنرمند نقاش، ادعای مطرحشده رئیس فرهنگستان هنر را نادرســت خواند و گفت: بهطور حتم چنین رفتارهایی میتواند بر فضاهــای هنری تأثیرات نامطلوبی بگــذارد، چراکه حمایت بخش خصوصی میتواند برای جامعه نیز مفید باشد.

مصطفی دشــتی، هنرمند نقاش؛ سیدجلال شــباهنگی، هنرمند نقاش و مجسمهســاز؛ طاهر شــیخالحکمایی، هنرمند مجسمهساز و ناصــر پلنگی، هنرمند نقاش هم از فروش اثرشــان به موزه بانک پاسارگاد و دریافت مبلغ قرارداد خود خبر دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.