«آواز پارسی» ناظریها تمدید شد

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

کنســرت «آواز پارسی» حافظ و شهرام ناظری برای دو شــب دیگر در شــهریور تمدید شد. کنسرت «آواز پارسی» ناظریها براساس آهنگسازی روی اشعار شــاهنامه و با هدف حفظ آواز ایرانی به دور از الحــان عربی، ابتدا قرار بود که برای ادای دین به شــاعر نامدار ایرانی، فردوســی، اولین گام خود را از شهر قوچان در اســتان خراسانرضوی بردارد که این کنســرت بنا به دلایلی با حواشی بسیار لغو شد. بنابر اعــلام روابطعمومی این پروژه، در اجرای «آواز پارسی» در تالار وزارت کشور با وجود هماهنگیهای لازم مراســم امضای آلبوم «ناگفته» با حضور حافظ ناظری به دلایل نامشــخصی کنسل شد و طرفداران از ایــن بابت ابــراز ناراحتی کردند. بــه همین دلیل ناظریها محل برگزاری کنســرت را از ســالن وزارت کشــور به کاخ نیاوران تغییر دادند و برای اجراهای تمدیدی این کنســرت، برنامهای برای مراسم امضا و دیدار با مخاطبان بعد از اتمام اجرا در نظر گرفتهاند. با ســومین تمدید کنســرت «آواز پارســی» حافظ و شــهرام ناظری، نهم و دهم شهریور، در کاخ نیاوران تهران برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.