تمدید اجرای شرق دور، شرق نزدیک

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر:

«شــرق دور، شــرق نزدیــک»، به نویســندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی، به دلیل اســتقبال مخاطبان تا سهشنبه، ۲۴ مرداد تمدید شد. حامــد بهداد، بهناز نازی، کتانه افشــارینژاد، کامبیز امینــی، محســن گودرزی، بهــار نوحیــان و مرجان فریقی در ایــن نمایش به ایفای نقــش میپردازند. این نمایش هر شب ســاعت ۲۰:3۰ در پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه میرود. پردیس تئاتر شهرزاد در خیابان حافظ، خیابان نوفللوشاتو، پلاک ۷۴ واقع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.