«وقتی سپیده زد» در گالری طراحان آزاد

Shargh - - هنر -

شــرق:

نمایشــگاه انفرادی آثار نقاشــی نرگس موسوی با نام «وقتی سپیده زد...»، از ۲۰ تا ۲5 مرداد، در گالــری طراحــان آزاد، واقع در میدان ســلماس تهــران برپــا میشــود. علاقهمنــدان میتوانند در روزهای برگزاری این نمایشگاه به گالری طراحان آزاد مراجعه کنند. گفتنی اســت افتتاحیه این نمایشگاه جمعه، ۲۰ مرداد برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.