رشد ۷درصدی درآمد اپل در 3ماهه دوم سال ۲۰۱۷

Shargh - - آيتي -

شرکت اپل گزارش مالی خود را از سهماهه دوم ســال ۲017 – منطبق بر سهماهه ســوم سال مالی این شــرکت، پایانیافته در اول جولای – منتشر کرد. طبق این گزارش، درآمد اپل در ســهماهه اخیر 45.4 میلیارد دلار بوده که نســبت به درآمد این شرکت در مدت مشابه سال گذشته )4۲.4 میلیارد دلار(، هفت درصد رشد کرده است. البته مقایسه درآمد سهماهه اخیر با درآمد ســهماهه قبــل از آن )5۲.89 میلیارد دلار(، افــت فصلــی 14 درصــد را نشــان میدهد. ســود عملیاتی و ســود خالص اپل در فصل اخیر به ترتیب برابر بــا 10.76 و 8.71 میلیــارد دلار گزارش شــده اســت. گفتنی اســت، 61 درصد از درآمد اپل در فصل اخیر از فــروش بینالمللی محصولات این شرکت به دست آمده اســت. تیم کوک، مدیرعامل اپــل، در رابطــه با عملکــرد این شــرکت میگوید: «با رشــد ســالانه هفتدرصدی در درآمد، از اینکه سومین سهماهه پیاپی همراه با رشد شتابان و رکورد بیســابقه برای درآمد در بخش خدمات را گزارش میکنیم، خوشحالیم. در ماه ژوئن میزبان «کنفرانس جهانــی توســعهدهندگان» بودیــم – کــه به طور ناباورانــهای موفقیتآمیز بود – و از پیشــرفتهایی که ‪watchOS، macOS، iOS‬ و tvOS در پاییز امسال خواهند داشت، بسیار هیجانزدهایم». لوکا مائستری ‪Luca Maestri(‬ ،) مدیر ارشــد مالی اپل، با اشاره به رشد درآمد و تعداد دستگاههای فروشرفته در تمام رده محصولات در ســهماهه اخیر، میزان رشد سود هر سهم اپل را 17 درصد اعلام کرد. وی افزود: « اپل در فصل اخیر 11.7 میلیارد دلار را به ســرمایهگذاران شرکت بازگردانده اســت. بد نیست بدانید اپل طبق برنامه شرکت – با احتســاب مبلغ یادشده – تاکنون حدود ۲۲۳ میلیارد دلار را بهعنوان ســرمایه انباشته بــه ســرمایهگذاران بازگردانــده اســت. همچنین، هیئتمدیره اپل میزان ســود ســهام نقدی از سهام عادی شــرکت را 0.6۳ دلار در هر سهم اعلام کرده که این ســود از 17 آگوست )۲6 مرداد( به آن دسته از سهامدارانی که تا پایان روز کاری 14 آگوست )۲۳ مرداد( به جمع ســهامداران اپــل میپیوندند، قابل پرداخت خواهد بود». اپل در ســهماهه دوم ســال ۲017، بــا فروش بیش از 41 میلیون دســتگاه آیفون به درآمدی معادل ۲4.84 میلیارد دلار دســت یافت که این درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد رشد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.