شرایط جدید فروشگاههای اینترنتی برای دریافت نماد الکترونیکی

Shargh - - آيتي -

مهر:

معاون مرکز توســعه تجارت الکترونیکی از آییننامــه جدیــد بــرای دریافت نمــاد اعتماد فروشگاههای الکترونیکی خبر داد. فرانک اسکویی با اعــلام این خبر گفــت: «با ابــلاغ وزیر صنعت، این شــرایط از خردادماه بــرای متقاضیان اعمال میشــود». او ادامه داد: «مطابق با این آییننامه، کســبوکارهای الکترونیکی کــه در حوزه صنفی فعالیت میکننــد، میتوانند از اتاق اصناف پروانه کسب بگیرند». او افزود: «از آنجا که فروشگاههای الکترونیکی درحالحاضــر، اتحادیه مرتبط ندارند، بایــد بــرای مجوز فعالیــت صنفی بــه اتاقهای اصناف مراجعه کننــد». او گفت: «هماکنون مرکز توســعه تجارت الکترونیکی با مرکز اصناف به این هماهنگی رســیده است که کســبوکارهایی که درخواست نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجــارت الکترونیکی دارند، پس از احراز شــرایط دریافت نمــاد اعتماد الکترونیکی، با درخواســت متقاضــی دریافت پروانه کســب، اطلاعاتشــان از ســوی این مرکز بــه مرکز اصناف ارســال خواهد شــد». او بیان کــرد: «مطابــق با مــاده 1۲ قانون حمایــت از حقــوق پدیدآورنــدگان نرمافزارهای رایانهای، ســازمان نظام صنفی رایانهای به منظور نظمبخشــی و ســاماندهی فعالیتهــای تجاری رایانهای مجاز از ســوي اعضای صنف یادشده به وجود آمده اســت و همچنیــن مطابق با ماده ۳۲ آییننامه اجرائی مــواد )۲( و )17( قانون مذکور، فــرد صنفی شــخص حقیقــی یا حقوقی اســت که فعالیــت خــود را در زمینه امــور تحقیقاتی، طراحی، تولیــدی، خدماتی، تجاری رایانهای )اعم از سختافزار، نرمافزار و شبکههای اطلاعرسانی( انجام میدهد. به عبارتی فقط کســانی که در این حوزههای خاص فعالیت میکنند، عضو ســازمان نظــام صنفی رایانهای محســوب میشــوند و در صــورت فعالیت در فضای مجازی، میتوانند پس از دریافت نمــاد اعتماد الکترونیکی، از ســازمان یادشــده مجوز دریافت کنند». او ادامه داد: «برای تســهیل فعالیت در فضای مجازی و بهبود فضای کســبوکار و متمرکزکردن مجوزهــای موردنیاز، هماهنگیهایی با وزارت ارشــاد نیز انجام شده تا درصورت درخواست متقاضی، اطلاعات احرازشده وی برای ثبت در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، از مرکز توســعه تجــارت الکترونیکــی به صورت الکترونیکی به سامانه مربوطه ارسال شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.