اینترنت با سرعت ۱۰۰ مگ در برنامه ششم

Shargh - - آيتي -

شرق: به گفتــه رئیس سازمان فناوری اطلاعات شــبکه ملی اطلاعات: بــرآورد داشــتیم در برنامه پنجم توسعه به متوســط دو و در برنامه ششم به سرعت ۲0 مگابیت بر ثانیه برای کابران برسیم. اما اکنون متوســط ســرعت به بیش از 10 مگ رسیده و با این ســرعت توســعه، در خلال برنامه ششــم، ارتباطات 100مگــی را برای مبــادلات ترافیک دیتا خواهیم داشــت و این یعنی از نظر اســتانداردهای بینالمللــی در ســطح خوبــی هســتیم. نصرالله جهانگرد در نشست خبری بیان کرد: «درحالحاضر بیش از 40 میلیون دسترســی به موبایل و حدود 1۲ میلیون خــط ثابت داریم. همچنین مخابرات ابتکار فیبررســانی به خانهها را آغاز کرده است». او ادامه داد: «درحالحاضــر پرداختهای الکترونیک برای خدمات دولــت از نظر اســتناد مالی مــورد قبول اســت و اجازه میدهد پرداخت خدمات دولت به صورت الکترونیکی انجام شــود. اکنون از ســمت مردم موضوع دسترســی، مبادله دیتا و پرداخت و از ســمت دولت، آمادگی برای انجام پاسخگویی و ارائه خدمات و صنعت پرداخت فراهم شده است». او گفت: »به دلیل نظامهای حقوقی این کار دشوار بــود. اکنون با کمــک نظام اداری – اســتخدامی و دســتگاهها این امکان فراهم شده است. امیدواریم تا پایان ســال بخش اعظمی از این خدمات را روی موبایل داشته باشیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.