درخواست از دادستانی برای ارائه اینترنت بدون فیلتر

Shargh - - آيتي -

ایسنا:

دبیر شورایعالی فضای مجازی از ارسال نامهای به دادستانی برای ارائه اینترنت بدون فیلتر به برخــی خبرگزاریها و دانشــگاههای بزرگ خبر داد. ابوالحســن فیروزآبادی دراینباره بیان کرد: «به دنبال مکاتباتی که برخی خبرگزاریهای بزرگ برای داشــتن اینترنت بدون پالایش یا فیلتر با ما داشتند و همچنین درخواست برخی رؤسای دانشگاههای بزرگ کشــور، ما هــم مکاتبهای با دادســتانی کل کشــور در این زمینه و البته مذاکراتي شــفاهی هم پیش از این با ایشــان داشــتیم و صحبتهایی هم در کمیســیون عالــی امنیت که از کمیســیونهای شورای عالی فضای مجازی است، دراینباره انجام شــد و در مجموع بــه این نتیجه رســیدیم که باید اینترنت مناســبتر و بدون فیلتر در اختیار رسانهها و دانشــگاههای بزرگ قــرار بگیــرد». او ادامه داد: «امیدواریم دادســتان کل کشــور بهعنــوان رئیس کارگروه تعییــن مصادیق مجرمانه، ســازوکارهای قانونــی لازم را طی کنند و این کار در اســرع وقت انجام شود و بنده این موضوع را بهعنوان بشارتی در روز خبرنگار به شما اعلام میکنم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.