پوکی استخوان و «اماس» دردهای بیدرمان؟!

Shargh - - جامعه - مریم پیمان

خبر تلخ بــود، اما حقیقت داشــت. به موهای ســپیدش در تصویر خیره میشوم. چهره جدیاش هنوز در عکس تلاش میکند لبخند همیشــگیاش را پنهان کند، اما موفق نیست. غم در نگاه جدیاش بیــداد میکند با کمی دقــت. «هیچچیز این جهان جدی نیست». صدایش در سرم میپیچد و پاسخم پــژواک؛ «جــز درد! آزارت میدهد. احساســات و هیجاناتــت را به بازی میگیــرد. ناتوانت میکند.» به حرکت پــرده نــگاه میکنم. نســیمی در میانه مردادماه خانه را پر میکنــد. گلدان پر از برگهای ریز زرد و قهوهای شــده است. تنها یک برگ کوچک در انتهای شــاخه گل باقی مانده. همه شاخههای بالایی جوانه زدهاند و برگهای تازه در راهند. انگار گلــدان مثل من با مرداد بازی مرگ را تجربه کرده و حالا به زندگی امیدوار شــده اســت. به کتایون فکر میکنم. به همه دردهایی که در یک ســال گذشته از آنهــا مطلع بودهام. بــه بیتعادلیها و «اماس» پیشــرفته او که به زمینخــوردن مردادماهی منجر شــد و دردسر جدید شکســتگی پا را برای او ایجاد کرد. «کاش! نزدیک بود». ســه دوست در سه شهر هســتیم که بند کار و زندگی روزمره اجازه رسیدگی ما را بههــم نمیدهد. مرداد مقاومــت همه ما را شکســته اســت؛ یک پای شکســته، چندین حمله و بســتری و یک مرگ در کارنامه دوســتان مبتلا به «اماس» مــن ثبت شــد. با خودم زمزمــه میکنم؛ «هجران اگر نکردی آهنگ زندگانی/ بیچارهجان چه کردی با ننگ زندگانی» از زمین بلند میشوم. دردی در زانو و استخوانم میپیچد. همه دوستان همسال من این روزها از اینگونه دردها رنجورند و مبتلایان بــه «اماس» رنجورتــر. در مراحل اولیــه بیماری، پوکی استخوان و کاهش تراکم شایع است. نقصان در جذب و دریافــت ویتامین دی در بــروز بیماری «اماس» و شــکلگرفتن روند پوکی استخوان امری مشترک اســت. 51 درصد بیماران مبتلا به «اماس» از مشکل پوکی استخوان رنج میبرند و در سالهای درگیری با بیماری درصد این بیماران افزایش یافته و مشکلاتشان بیشتر میشود. بههرحال، استفاده از یک رژیم غذایی سالم و صحیح در بیماران «اماس» میتواند خطــر ابتلا به برخی از بیماریها از جمله پوکــی اســتخوان را کاهش دهد. مصــرف لبنیات، انواع غذاهای دریایی و همه غذاهای شامل کلسیم به هر شــکلی میتواند به کمشدن احتمال ابتلا به پوکی استخوان کمک کند. علاوه بر کمبود ویتامین دی، اســتفاده از کورتون نیــز احتمال ابتلا به پوکی اســتخوان و خطر شکستگی استخوانها را افزایش میدهد. ازاینرو در زمــان مصرف کورتون مصرف کلســیم و ویتامین دی نهتنها به شکل قرص، بلکه بهعنــوان رژیــم غذایی توصیه میشــود. در موارد پیشــرفته نیاز به تزریق ویتامین دی نیز وجود دارد. تلفن را قطــع میکنم. میگوید که روزگارش خوب است، اما دلم آرام نمیگیرد برای کسی که از مشکل تعادل زمین خورده اســت و استخوانهای پوکش ترک هم برداشــتهاند. پرده باز تکان میخورد. رنگ برگها سبز روشنند. گویی نسیم خبر خواهد آورد از «او»؛ «داراست هر که جان برد از چنگ مرگ بیرون/ ما جان به مرگ بردیم از چنگ زندگانی/ بیعشــق کــس ممیراد، بی درد کس ممانــاد/ کان عار مرگ باشد، وین ننگ زندگانی.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.