بر خرائلهعناملهبخاودس تأكي سیتاشهرسيتدكرد

Shargh - - جامعه -

معصومه اصغری:

نامزدهای شهرداری تهران در عجله شــورای پنجم برای انتخاب شــهردار بالاخــره به روز ارائه برنامههایشان رسیدند؛ الهه کولایی و محمدعلی نجفی روز گذشته در حضور رســانهها برنامههایشان را ارائه و به ســؤالات جواب دادند و امروز هم حسین مرعشی و محســن مهرعلیزاده برنامههایشان را ارائه میکنند و ازاینمیان 21 عضو شــورای شهر تهران قرار اســت یک یا احتمالا دو نامزد نهایــی را برای انتخاب نهایی خود معرفی کنند.

محمدعلــی نجفــی، طبق قرعه اعضای شــورای شــهر تهران اولین نامزد پست شهرداری تهران بود که برنامه خود را در کمتر از زمان تعیینشده ارائه داد و به سؤالات اعضا هم پاسخ داد. او در تشریح برنامه خود با شعار «تهران: شهر امید، مشارکت و شکوفایی» به جای برنامهریزی چهارســاله، رویکرد اصلی و خطوط کلی شهرداری تهران در هشت سال آینده را در برنامه خود تشــریح کرد. او با اذعان به اینکه ممکن اســت برنامه ضعفهایی داشته باشد، گفت: برخی از موارد نیاز به توجه بیشــتر دارند و در این توجه بیشتر حتما به اسناد فرادســت ملی و سیاســتهای کلی مربــوط به اداره شهر توجه میشود. نجفی در ابتدای توضیحات خود دســت روی خلأ یک دهه اخیر مدیریت شهری یعنی قطع ارتباط دولت و مدیریت شهری و به طور مشخص اختلاف شهردار و رئیسجمهور گذاشت و گفت: قطع و برقراری مجدد مناسبات مدیریت شهری و حاکمیت را بهعنوان چالشها و مســائل مهم مطرح در برنامه قید کردهام و راهکارهای آن نیز به طور مشــخص ذکر شــده. امروز در مدیریت شهری فعلی همگرایی وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. مدیریت هماهنگ شهری در وضعیت فعلی یک شــعار محســوب میشــود و هیچگونه اقدام عملی برای تحقق آن صورت نگرفته است. حتی در خود شهرداری مدیریت یکپارچه شهری محقــق نشــده و معتقــدم در گام اول بایــد به دنبال تحقق مدیریت هماهنگ شــهری باشــیم. نجفی در بخشــی از ارائه برنامه خود موضوع افزایش ظرفیت محلات و به تعبیری محلهمحوری را مورد اشاره قرار داد و گفت: تقویت شــورایاریها و مناطق شــهرداری باید در دســتور کار قرار گیــرد. درعینحال باید دید که بهرهوری 63هزارو 600 نیروی مشغول به کار مجموعه شــهرداری تهران چقدر است؟ و آیا میتوان بهرهوری آنها را به چندین برابر افزایش دهیم. با مشاهده چارت ســازمانی شــهرداری تهران امروز نهتنهــا گیج، بلکه وحشــتزده میشــویم؛ چراکه با تداخلهای متعدد مواجه میشویم.

این نامزد پست شهرداری تهران به موضوع فرصت بیشــتر برای حضــور زنان در موقعیتهــای مدیریتی شــهرداری تهران اشــاره و گفت: بیتردید 30 درصد مدیریتهای ســطوح مختلف در شهرداری تهران در صورت انتخاب من در اختیار زنان و جوانان قرار خواهد گرفت. درحالحاضــر هزارو 500 مدیر در شــهرداری تهران حضور دارند که حتما میشود این رقم را کاهش داد و بهاینترتیب به چابکسازی سازمان کمک کرد.

از نظر نجفی دستگاه بازرســی موجود در سیستم شــهرداری تهران کارا نیست و باید طرحی برای ایجاد یک سیستم بازرسی مخفی با بهرهگیری از توان کارکنان بازنشســته ارائه کرد که موجب بهینهشدن منابع و به عبارتی مدیریت منابع و مصارف در شــهرداری تهران شود.

او در ادامه به موضوع درآمدهای شهرداری تهران در حوزههــای مختلــف پایدار و غیرپایدار وارد شــد و رقم درآمدهای پایدار شــهرداری تهــران را 22 درصد اعــلام کــرد و گفت: اگر رقمــی بالاتر از این از ســوی شــهردار تهران مطرح میشــود، مغایــر گزارشهای ارائهشده اســت. هنوز در شهر تهران مشخص نیست که میزان هولوگرامهای دادهشده به شهروندان چقدر است. در حقیقت دوســتان در شهرداری یا میدانند و نمیخواهند آن را اعلام کننــد یا اصلا خود مجموعه شــهرداری تهران هم تعداد این هولوگرامها را که در واقع تعهد برای شهرداری تهران است، نمیداند.

نجفی تأکید دارد که اطلاعات ارائهشــده از ســوی شــهرداری تهران یکپارچگی ندارد و اعداد اعلامشده از ســوی شــهردار و معاونان او با هم تطبیق ندارند. بهعنوان نمونه رقم مطالبات شهرداری بهویژه در حوزه وصول چکها مشــخص نیست و از آشفتگی بسیاری برخوردار اســت. نجفی میگوید طبــق اعلام وزارت اقتصــاد و دارایــی نهتنها دولت به شــهرداری تهران بدهــی ندارد؛ بلکه ســههزارو 230 میلیارد تومان هم از شهرداری طلبکار است. این نامزد شهرداری تهران به روشهای تأمین منابع در شــهر تهران اشاره کرد و گفت: در حوزه تأمین مالی پروژهها در ســالهای اخیر زمینههای خوبی وجود داشته که از آنها استفاده نشده و بایــد برای کاهش تصدیگری و برونســپاری از آنها استفاده کرد. شــهرداری در این سالها در تصدیهای غیرضروری وارد شــده و برای خود رانت درست کرده اســت. سؤال من این است که در کجای دنیا شهرداری یک روزنامه سراسری کاملا سیاسی دارد. البته این گفته من به این معنا نیســت که همین فردا همشــهری را تعطیل خواهیم کرد.

نجفی تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی و امنیت در شهر را جزء چالشهای مهم شهر ارزیابی کرد و گفت: میتوانستیم امروز تهران را به یک باغشهر تبدیل کنیم؛ البته با وضعی که دنبال شده است، این کار دیگر بهســادگی انجام نخواهد شد؛ اما باید به سمتی حرکت کنیم کــه با هر نوع تعرض به باغات شــورا و شــهرداری قاطعانه برخورد کنند. باید برای صیانت از باغات گامهای بلندی برداشته شود.

او موضــوع ایمنی، تابآوری و مقابله با مخاطرات شــهری را بــه روشهای جدیــد بــرای بهرهگیری از امکانــات شــهری وصــل کــرد و گفت: مخابــرات و صداوســیما میتوانند از سیستمهای شهرداری تهران به بهترین شــکل ممکن بهره بگیرند، بهعنوان نمونه موضوع ســرقت، اعتیاد و مواد مخدر برای شهروندان اهمیــت دارد و بنابرایــن در همیــن راســتا تشــکیل سیستمهای مردمی داوطلب ضروری به نظر میرسد. نجفی در بخش دیگری از تشــریح برنامه خود به فقر نمادهای معماری و شــهری در کلانشهر تهران اشاره کرد و افزود: در این حــوزه با فقر نمادهای معماری و شــهری مواجهیم به شکلی که آنچه موجود است در شأن مردم تهران و ایران نیست. ما ملتی هستیم که به خلاقیتهای معمــاری خود افتخار میکنیم. آیا امروز از منظر شــهری و نمادهای شهری وضعیت پایتخت مناسب است؟

توضیحــات نجفی در تشــریح برنامههای خود در حوزه حملونقل مختصر بود.

او تأکید کرد: قطعا پشــت این شورای شهر 21نفره مطالبه و امید میلیونها نفر اســت و هرکســی در هر جایی که بتواند باید به این شــورا کمک کند و اگر نکند، جفا کرده اســت. من هم بهعنوان عضو بیســتودوم شــورا هرچه در توان داشــته باشــم، به کار میگیرم و امیدوارم شــما نیز من را بپذیریــد. رویکرد من برای مدیریت و مدیران خود در شهرداری تهران- در صورت انتخــاب - تغییر تدریجی و بدون واردشــدن لطمه به خدمات شــهر خواهد بود. بیتردید نیروهای شایسته و خدومي در سطوح شهرداری حضور دارند که امروز در حــال انجام وظیفه هســتند و در آینــده هم به کار گرفته خواهند شد. او تأکید کرد مدیریت شهرداری باید فراجناحی باشــد و هرچه این مدیریت سیاســی شود، بیتردید از انجام مأموریتهای خود دور خواهد شد.

نجفی در ادامه تصریح کرد که در شهرداری تهران باید بهعنــوان یک دســتگاه حرفهای نــگاه حرفهای داشــت و در این جایگاه مدیریت سیاسی جایی ندارد. او بــه ارتباطات خود با جریانات و احزاب اصلاحطلب اشــاره کرد و گفت: هیچ ارتباط تشــکیلاتی و تعهدآور بــا هیچ حزب و گروهی ندارم و اگر بهعنوان شــهردار تهران انتخاب شــوم و این «بار» برعهده من گذاشــته شود، خوشــحال خواهم شد، چراکه امکان خدمت به شــهروندان برای من فراهم شده اســت. بیتردید در صــورت انتخاب بنده از همان روز اول جامه سیاســی از تن درمیآورم و جامه خدمت خواهم پوشید چراکه شــهردار باید موضعی فراجناحی داشــته باشد. او در ادامه همچنین چند ملاک مهم یعنی شایستگی انجام مســئولیت از جهات مختلف، عدم شائبه در خصوص مسائل مالی، مشارکت و تسهیلگری و توجه به سرمایه اجتماعی و قانونپذیری را بهعنوان شاخصهای خود برای تیم اجرائیاش اعلام کرد و گفت: متأسفانه امروز شهرداری تهران به یک لغزشــگاه مالی برای مدیران و پرســنل خــود تبدیل شــده، بنابراین خــط قرمز من شائبههای مالی است و هر فردی که شائبه مالی داشته باشــد، برای همکاری در شهرداری تحت مدیریت من دعوت نخواهد شد. نجفی با تأکید بر این نکته که «در سیستم مدیریت خود توصیهپذیر نیستم» تأکید کرد که تا امروز حتی برای یک مدیر شــهرداری تهران تصمیم نگرفتهام، در این مدت رزومهها برایم ارسال شده و آنها را بررسی میکنم ولی یقینا توصیهپذیر نیستم.

او در پاسخ به سؤالات اعضا هم اظهارات صریحی داشت و بهعنوان نمونه گفت: با دکتر روحانی پیش از قبول کاندیداتوری شهرداری تهران مشورت کردم که به ایشان گفتم بعد از 14 سال اگر شهردار شوم، بین دولت و شــهرداری هماهنگی ایجاد میشــود که این هم به نفع دولت و هم به نفع شهرداری تهران است.

او در پاســخ به سؤالی مربوط به شفافسازی مالی در عملکرد مالی شــهرداری تهران، مدعی شــد که در صورت شهردارشدن، تمام قراردادهای شهرداری را که بیش از یک میلیارد تومان باشند، روی سایت شهرداری تهران قرار خواهد داد. او این کار را در جهت شــفافیت مالی برشــمرده و گفت: تا وقتی درآمد ســهلالوصول و البتــه خلاف ماننــد فروش تراکم مــازاد وجود دارد، شــهرداری به دنبــال پیداکــردن درآمد پایدار ســالم نخواهد رفــت. بیتردید برخی پروژههای شــهرداری تهران میتواند با هزینه کمتری به اتمام برســد و تنها نیازمندی آن اعمال مدیریت هزینهها در پروژه است که همه این موارد با شفافســازی مرتبط است. نجفی به سنوسال و شرایط خود اشاره کرد و گفت: من از بهشت به پاســتور نخواهم رفت و چهار سال آینده در صورت انتخاب برای تصدی پســت شــهرداری تهران، آخرین دوره مدیریتــی مــن در نظام جمهوری اســلامی ایران خواهد بــود. هیچ مدیری از هیچ نظارتی در زمینههای مالی و سایر حوزهها نباید فرار کند و بیتردید من چنین کاری را نخواهم کرد. او درعینحال در تشــریح برنامه پنجساله دوم شــهرداری تهران نیز گفت: این برنامه را برنامه خوبی نمیبینم و کســانی که مســئول تهیه آن بودهاند نیز از آن دفاع نمیکنند. باید تدوین برنامه سوم را از ســال 1397 آغاز کنیــم. وي در ادامه اظهاراتش تکرار کرد که در شــهرداری کار سیاسی نخواهم کرد و انتخابهای ما نیز سیاســی نخواهد بود؛ بیتردید من یک فرد سیاسی هستم و این برنامه نیز برخاسته از تفکر اصلاحطلبانه در مدیریت شــهری است اما نباید برای دســتگاه فراجناحی شهرداری به دنبال مجری سیاسی بود. او گفت مدیریت 12ســاله گذشته تهران را درست نمیدانــد چراکه «آمرانه» بوده و اشــکالات اساســی دارد. نجفی میگوید آوردن مدیران از بیرون مجموعه شــهرداری تهران آن هم تنها از یک یا دو دســتگاه کار درســتی نبــوده و در این مدیریت شــهری رویکردهای انسانی مورد قبول نبوده و شهر انسانمحور نبوده است.

در پایان این جلسه برخی از منتخبان شورای پنجم رویکردهایی نســبت به این اظهارات داشــتند. احمد مســجدجامعی ارزیابیاش این بود که شانس نجفی برای شهردارشدن بیش از بقیه کاندیداهاست و گفت: ملاکهای ما برای انتخاب شهردار این است که شهردار یک شخصیت ملی باشد، ظرفیت همکاری با دولت و سایر دستگاهها را داشته باشد. ضمن اینکه حتما فردی را انتخاب خواهیم کرد که در سودای ریاستجمهوری نباشــد. محســن هاشــمی، حائز بالاترین رأی شورای تهران در دوره پنجم هم، به نگاه مثبت اعضای شــورا نسبت به برنامه نجفی اشاره کرد و گفت: ایشان امروز برنامه کارشناسی و دقیقی ارائه کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.