تصمیم حذف عنوان «طلاق» از شناسنامه با مجلس است

Shargh - - جامعه -

ایسنا:

ســخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه 25 میلیون کارت ملی هوشمند صادر شده است، از مردم خواست برای تعویض کارت ملی ســریعتر اقدام کنند. سیفالله ابوترابی درباره آخرین وضعیــت صــدور کارت ملی هوشــمند اظهار کرد: تاکنون بیش از 25 میلیون کارت ملی هوشمند برای هموطنان صادر شــده و به دست آنها رسیده است. همچنیــن دومیلیــون کارت نیز پس از درخواســت هموطنان صادر شده و در دفاتر موجود است و افراد باید به آدرسی که به آنها اعلام شده مراجعه کنند تا کارت خود را تحویل بگیرند. ضمن اینکه این کار باید زودتر انجام شود، زیرا اگر دیر اقدام کنند ممکن است بــا پایان مهلت، کارت آنها خودبهخود باطل شــود. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره موضوع حذف عنوان «طلاق» در شناســنامه بانوان نیز گفت: حذف عنــوان طلاق به اصــلاح قانون نیــاز دارد و مجلــس در این زمینه باید عمــل کند. درحالحاضر صرفا طلاقهــای «باین غیرمنقوله» یا زمانی که فرد مطلقه دوشیزه باشــد، امکان حذف از شناسنامه را دارد. ابوترابــی عنوان کرد: برای ایــن کار بعضی از نمایندهها پیشــنهادی دادهاند کــه گویا در مجلس پذیرفته نشده است و همانطورکه گفتم این مسئله مربوط به قانون اســت و ســازمان ثبت احوال نباید اقدامی در این راستا انجام بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.