«شرق» میزبان مددجویان رعد

Shargh - - جامعه -

شــرق:

در روز خبرنگار، روزنامه «شــرق» میزبان مددجویــان و مدیران مجموعه خیریــه رعد بود. در ایــن بازدید منصوره پناهــی، مدیرعامل مجتمع رعد، ضمن توضیح دربــاره فعالیت این مؤسســه، گفت: «درحالحاضر 300 دانشجو در دانشگاه مؤسسه رعد مشــغول به تحصیل هســتند و درحالحاضر جذب دانشجویان براساس علاقه آنها به رشته موردنظر خود است. همچنین انگیزه بیشتر دانشجویان این مؤسسه پیداکردن شغلی مناسب با نیازهای آنهاست». پناهی و مددجویان مؤسســه رعــد در ادامه بــا حضور در تحریریه روزنامه «شــرق» و اهدای گل به خبرنگاران قابی معرق مزین به آیه شــریفه «و ان یکاد» که هنر دستان مددجویان این مؤسسه است، روز خبرنگار را به خبرنگاران تحریریه «شرق» تبریک گفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.