به اردوهای خارجی نیاز دارم

Shargh - - ورزش -

شــرق: محمدنبی رضایی، پدیــده جدید قایقرانی ایران در رشــته آبهای آرام اســت که بهتازگــی به مدال برنز مســابقات قهرمانــی جوانان جهان ۲۰۱۷ رومانی دســت یافته؛ مدالی تاریخی که تاکنون هیچیک از قایقرانان این رشــته موفق به کسب آن نشــده بودند. تنها مدالآور جهانی قایقرانی ایران تا پیش از این محســن شادی، ستاره پیشین تیم ملی رویینگ بود که در رقابتهای زیر ۲3 ســال جهان در ســال ۲۰۰۸ صاحب مدال نقره شد و در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به عنوان قهرمانی دست یافت.

مدالآوری قایقرانان کشــورمان در حالی محدود به رویدادهای آسیایی بوده که حالا بعد از گذشــت سالها تکســتارهای پیدا شده به این امید که بتواند افتخارات گذشته شادی را تکرار کند.

رضایی که ســه ســال اســت در ترکیب تیم ملی جوانان حضور در این مســابقات معتبر را تجربه کرده، هفته گذشــته در رقابــت فینال A کانوی یکنفــره هزار متر با حریفانی از آلمان، لاتوآ، بلاروس، اســپانیا، کوبا، برزیل، مجارســتان و روسیه پارو زد و در نهایت با زمان چهاردقیقهو ۵۱ ثانیه و ۵3 صدم ثانیه در رده سوم ایستاد.

ایــن پاروزن مازندرانی از حضورش در پیکارهای رومانی میگوید: «ســه سال است که در این مسابقات شرکت میکنم. باید اینبار حقم را میگرفتم. ســال ۲۰۱۵ در مرحلــه نیمهنهایی چهارم شــدم و دو ثانیه کــم آوردم که فینالیســت شوم. سال ۲۰۱۶ هم فینالیست شــدم، ولی به مدال نرسیدم اما خدا را شــکر امســال موفق شــدم با یک رکورد خوب در جمع سه نفر برتر قــرار بگیرم. البتــه این امکان وجود داشــت که رکورد بهتــری را هم ثبت کنم، اما بهدلیل اینکه روز مســابقه باد شــدیدی میوزیــد، رکوردهای همه شــرکتکنندهها افت کرد. رکورد شــخصی من در قایق کانوی تکنفره هزار متر، چهار دقیقه اســت، اما این وزش باد باعث شد رکوردهای همه بین ۵۰ ثانیه تا یک دقیقه بیشتر شود».

محمدنبی در حالی به این موفقیت رســیده که معتقد اســت شــناخت چندانی از رقبایش نداشــته اســت: «متأســفانه بهدلیل اینکه ما شرایط این را نداریم که در تورنمنتها و مســابقات مختلف شــرکت کنیم، نمیتوانیم شــناخت خوبی از حریفان داشــته باشــیم؛ مثلا در همین مسابقات من در رقابتهای مقدماتی و نیمهنهایی توانستم به یک شناخت نسبی از عملکرد حریفانم برســم و رکوردهای آنها را تقریبی محاسبه کنم. قطعا اگر شرایطی فراهم باشــد که در مســابقات بیشتری شــرکت کنیم، نهتنها من بلکه سایر قایقرانان کشــورمان به رکوردهای بهتری دســت خواهند یافت. بههرحال قرارگرفتــن در یک فضای رقابتی خیلی تأثیرگذار اســت، زیرا ورزشــکار این انگیزه را پیدا میکند که روزبهروز بهتر شود.»

او کــه مدال طلای مســابقات ۲۰۱۶ آســیا را هم در کارنامــه دارد، حالا خــودش را برای رقابتهای این دوره آماده میکند و امیدوار اســت دوباره قهرمان قاره کهن شود: «سومی در مســابقات جهانی اینقدر به من انگیزه داده که فکر میکنم میتوانم مدال طلای مسابقات سال قبلم را تکرار کنم. دو مــاه دیگر این رقابتها در چین آغاز خواهد شــد و باید از این فرصت به بهترین شــکل ممکن اســتفاده کنم. رقبای اصلیام از ازبکستان، قزاقستان، چین، کره و ژاپن هستند که سخت تلاش میکنند.»

دارنــده تنهــا مدال جهانــی قایقرانی ایران در رشــته آبهــای آرام از مسئولان فدراســیون قایقرانی و ورزش کشور میخواهد او را به کمپهای تمرینی خارج از کشــور اعزام کنند: «از شــرایط تمرینیام راضی هستم، اما همه اینها کافی نیســت. برای اینکه از رقبا عقــب نمانیم باید با آنها تمرین کنیم، مسابقه بدهیم تا با تکنیکهایشان آشنا شویم. ما به اردوهای طولانی خارجی ششماهه تا یکساله نیاز داریم. البته مشکل دیگری که داریم نبود قایقهای باکیفیت خارجی اســت. بهدلیل مشکلات مالی فدراسیون، تعداد قایقهایی که به کشور وارد میشود محدود است. ما فقط در زمانهایی که اردوهای تیم ملی تشــکیل میشــود میتوانیم از این قایقها استفاده کنیم. زمانهایی هم که در شهرســتانهای خودمان هســتیم باید از قایقهایی که ساخت داخل اســت اســتفاده کنیم. البته نمیگویم کیفیت این قایقها بد اســت و امکان تمرینکردن با آنهــا وجود ندارد، امــا مرغوبیتش به اندازه قایقهای خارجی نیســت». محمدنبی رضایی امســال آخرین سال حضور خود را در تیم ملی آبهای آرام جوانان پشتســر میگذارد. او از سال آینده میتواند در تیمهای ملی زیر ۲3 سال و بزرگسالان پارو بزند.

هدف بعدی این ملیپوش شــرکت در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی اســت. رویداد بزرگی که هر چهار سال یک بار در سطح قاره برگزار میشود: «تیم دونفــره کایاک هزار متر و قایق تکنفره هــزار متر مردان در بازیهای آســیایی دوره قبل دو مدال نقره گرفت. من خیلی دوست دارم در کنار سایر همتیمیهایم ایــن مدال نقره تیمی را به طلا تبدیــل کنیم. ضمن اینکه به مــدال انفرادی هم فکر میکنم. بههرحال بازیهای آســیایی رویداد بزرگی اســت و دلم میخواهد تا جوان هستم بتوانم شانس حضور در این بازیها را هرچه زودتر به دست آورم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.