هر طور بخواهیم پیش میرویم

Shargh - - ورزش -

انتخابات فدراســیون تیرانــدازی در حالی ۲۰ تیر بــا انتخاب علــی دادگر بهعنوان رئیس فدراســیون برگزار شــد که دو روز قبل از انتخابات، دیوان عدالت اداری در نامــهای صریحا اعلام کرد که حق ورود در انتخابات تیراندازی در ســال ۹3 را نداشته و حکمی که دراینباره داده، فاقد اعتبار است. به زبان سادهتر رأیی را که درباره رفتن مهدی هاشــمی از فدراسیون داده بود، دیوان باطل کرد.

ایــن در حالی بود کــه دیوان با توجــه به قانون ســازمان بازرســی کل کشــور مبنی بر حضورنیافتن دوشــغلهها در ســمتهای دولتی، مهدی هاشمی به دلیــل حضور در مجلــس )نمایندگــی( از افراد دوشــغله به حساب میآمد و این انتخابات را ابطال کرد. با انتخــاب دادگر بهعنوان رئیس فدراســیون، دوباره این موضوع مطرح شــد کــه انتخابات ۲۰ تیر سال جاری فاقد وجاهت است و باید باطل شود؛ اما وزارت ورزش مدعی اســت که انتخابات فدراسیون باطل نخواهد شــد و دادگر به کارش ادامه میدهد. بخش حقوقی وزارتخانه کار را دنبال میکند تا پاسخ لازم را بــه دیوان عدالت اداری بدهــد. وزارتخانه تا روشنشــدن موضــوع بــا دادگــر بهعنــوان رئیس فدراسیون ادامه خواهد داد.

محمدرضا داورزنی، معاون قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش، با اعتقاد به اینکه دیوان حق ورود به انتخابات این فدراسیون را ندارد، به تسنیم میگوید: «ما از هــر مدلی بخواهیم پیش برویم، باز مســئول آن یا وزارت ورزش اســت یا مجمع فدراســیون که آن را نیز وزارتخانه تشــکیل میدهد. به استناد رأی دیوان سرپرست گذاشته شد و این پروسه قانونی بود. اینکه شــب قبل از انتخابات بگوییــم که دیوان رأی قبلی خود را باطل کرده، درســت نیست. هماکنون نیز بخش حقوقی وزارتخانــه کار را دنبال میکند تا پاســخ لازم را به دیوان بدهد. در این شــرایط دیوان مجاب میشــود که بحث وضعیــت کنونی به قوت خودش بماند، در غیراینصــورت دو اتفاق میتواند رخ بدهد؛ یکی اینکه وزیــر از اختیارات قانونی خود اســتفاده کند، دوم مجمع فوقالعاده تشــکیل شود و دراینبــاره تصمیم بگیــرد. اتفاقی کــه رخ داده، این اســت که دیوان عدالت اداری در دو ســال آرای متفاوت و متناقضي را صادر کرده که این موضوع در روند اجرائی امور فدراسیونها خلل ایجاد میکند و طبیعی است که رأی صادرشده اخیر از سوی دیوان قابلیت اجرائی نداشته باشد. البته این پروسه زمانبر است؛ ولی تیراندازی باید به کارش ادامه دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.