تشریح برنامههای سلطانیفر در وزارت ورزش دولت دوازدهم

Shargh - - ورزش -

مســعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان، دیروز در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از برنامههــای خود برای تصدی دوبــارهاش در این وزارتخانــه حرف زد. او با اشــاره به برنامههایش در حــوزه ورزش گفت: «پرداختن بــه ورزش همگانی، گسترش ورزش قهرمانی بانوان روستایی و معلولین و همچنیــن انجام اصلاحاتــی در قوانین و مقررات مربــوط به بخش ورزش ازجملــه محورهای عمده برنامه ارائهشــده به مجلس اســت». ســلطانیفر در واکنش بــه وضعیت نامطلوب فدراســیونهای ورزشی ازجمله دوومیدانی و برخی انتقادات نسبت به ریاســت آنها، گفت: «یکی از مهمترین برنامههای من برای وزارت ورزش و جوانان ساماندهی به امور جاری فدراسیونها ضمن حفظ استقلال آنهاست». وزیر ورزش و جوانان همچنین در پاســخ به پرسشی دربــاره موضع این وزارتخانه نســبت بــه دو لژیونر فوتبالیســت که در مقابــل تیمی از رژیم اشــغالگر قدس حاضر شــده بودند، اظهار کرد: «وزارت ورزش در نخســتین روز این اقدام را محکوم کرد. ما انتظار داریم ورزشــکاران بهعنوان الگوهایی برای جوانان در تعاملات خود اصول و مبانی سیاســت خارجی، آرمانهای نظــام و امام راحــل و همچنین منویات رهبــری را مورد توجــه قــرار دهنــد. امیدواریم با ساماندهیهایی که انجام میشــود، در آینده شاهد چنین اقداماتی نباشــیم. این امــکان وجود دارد که لژیونرها در هر ورزشــی موضوع رویارویینداشتن با رژیم اشغالگر قدس را در قرارداد خود مطرح کنند». او در پایان درباره وضعیت چهار تیم فوتبال راهیافته به مسابقات باشگاههای آســیا و احتمال حذف این باشگاهها از رقابتهای آسیایی به دلیل بدهی تأکید کرد که هیچ تیمی حذف نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.