بدهی پرسپولیس ۲۱۱ میلیارد استقلال ۱۱۸ میلیارد

Shargh - - ورزش -

میزان بدهیهای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که اکنون بهشــدت از ســوی کنفدراســیون فوتبال آســیا تحت فشار هستند، مشخص شــد. به گزارش تســنیم، درحالحاضر مجموع بدهیهای باشــگاه اســتقلال که شــامل بدهی مالیاتی، دارایی و بدهی به اشخاص اســت، ۱۱۸ میلیارد شــده که مسئولان این باشــگاه در حال حلکردن بدهی سنگین مالیاتی خود هســتند. بدهی به اشخاص نیز باید هرچهزودتر در فدراسیون فوتبال تعیین تکلیف شود. بدهیهای باشــگاه پرســپولیس اما تقریبا دوبرابــر بدهیهای باشگاه استقلال اســت. این باشگاه 3.۵ میلیون دلار بدهی به اشــخاص خارجی دارد که با احتساب دلار با قیمت سههزارو ۸۰۰ تومان این باشگاه ۱3میلیاردو 3۰۰ میلیون تومان بدهی خارجی دارد. همچنین 3۰ میلیارد از بدهیهای باشگاه پرسپولیس به اشخاص ایرانی اعم از مربی و بازیکن است. سنگینترین بدهی باشــگاه پرســپولیس هم مربوط به بیمــه، دارایی و اداره مالیات است که به ۱۴۰ میلیارد تومان میرسد. همچنین پرسپولیســيها ۲۸ میلیارد بدهی متفرقه یــا ســایر بدهیها دارند کــه مجموع ایــن بدهیها ۲۱۱میلیاردو 3۰۰ میلیون تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.