تصویر روباه ترکمنی روی پیراهن دانشجویان ایرانی

Shargh - - ورزش -

دانشــجویان ایرانی بــا تصویر روبــاه ترکمنی در بیســتونهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان شرکت خواهند کرد. به گــزارش روابطعمومی فدراســیون ملــی ورزشهای دانشــگاهی، با توجه بــه انتخاب روباه ترکمنی بهعنوان نماد فدراســیون دانشــگاهی، دانشجویان شرکتکننده در رقابتهای بیستونهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان با تصویر روباه ترکمنی روی پیراهــن خــود در ایــن رویداد شــرکت خواهند کرد. براســاس سیاســتهای دفتر محیط زیســت و توســعه پایــدار وزارت ورزش و جوانــان، از جانوران در حال انقراض ایرانی بهعنوان نماد هر فدراســیون استفاده ميشود، روباه ترکمني بهعنوان نماد ورزش دانشگاهی انتخاب شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.