بهترین رتبه تاریخ تنیس روی میز نوجوانان دختر

Shargh - - ورزش -

رنکینگ جهانــی پینگپنگبازان ردههای ســنی نوجوانــان و جوانــان در حالــی بهتازگی از ســوی فدراسیون جهانی پینگپنگ منتشر شده که بازیکنان ایرانــی نیز در آن حضور دارنــد. در رنکینگهای ماه آگوســت ۲۰۱۷ برای تنیــس روی میز ایــران اتفاق خوبی رخ داده و برای نخســتینبار یک دختر ایرانی موفق شده رده ۴3 نوجوانان جهان را به دست آورد. پریناز حاجیلو، از اســتان البرز تنیسوری است که به این موفقیت رســیده اســت. البته در ایــن ردهبندی شیما صفایی، نوجوان مستعد همدانی، نیز رتبه ۸۴ را به دست آورده است که آن هم در جای خود یک عملکرد مقبول به حساب میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.