درخشش ایران جزء 5 لحظه برتر پارادوومیدانی جوانان جهان

Shargh - - ورزش -

کســب عنــوان نایبقهرمانــی کاروان ایــران در ســوئیس بهعنوان یکی از پنج لحظه برتر نخســتین دوره مســابقات پارادوومیدانی جوانان جهان معرفی شد. به گزارش سایت کمیته ملی پاراالمپیک، نزدیک به ۲۷۰ ورزشکار از ۴۰ کشــور که همگی زیر ۲۰ سال داشــتند، در نخســتین دوره ایــن بازیهــا در نوتویل سوئیس شرکت کردند و بسیاری از آنها توانایی زیادی را برای رقابتهای آینده از خود نشــان دادند. در این گزارش درباره ایران نوشته شــده است: «ایرانیها در خاک ســوئیس درخشیدند و ۱۲ مدال طلا، پنج نقره و پنج برنز کســب کردند. ایران پس از آمریکا و بالاتر از انگلستان، مکزیک و کلمبیا در جایگاه دوم ایستاد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.