حسن یزدانی در رده نخست برترین آزادکاران جهان

Shargh - - ورزش -

در جدیدتریــن ردهبندی برتریــن آزادکاران جهان که از ســوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شده است، حســن یزدانی طلایی ایران در المپیک ریو کماکان در رده نخست برترینهای وزن ۸۶ کیلوگرم جای دارد. به گزارش ایسنا، حسن رحیمی دارنده مدال برنز المپیک نیز در رده ســوم وزن ۵۷ کیلوگــرم قرار گرفت. بهنام احســانپور نیز جایگاه چهــارم وزن ۶۱ کیلوگرم را به خود اختصاص داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.