طاهری مدیرعامل پرسپولیس شد

Shargh - - ورزش -

هیئتمدیــره پرســپولیس دیروز بــا حضور همه اعضا تشکیل جلسه داد. در جریان این نشست، جعفر کاشــانی، بهعنوان رئیس هیئتمدیره ابقا و علیاکبر طاهــری بهعنوان مدیرعامل منصوب شــد. علیاکبر طاهری پیش از این سرپرســتی باشگاه پرسپولیس را بر عهده داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.