انتقاد رئيس مجلس از صداوسيما

روز تحليف ميزگرد گذاشتند تا کابينه معرفينشده را بررسي کنند

Shargh - - سیاست -

روز گذشته مراسم گراميداشت روز خبرنگار با حضور علي لاريجانــي و خبرنــگاران پارلماني در ســاختمان مشروطه مجلس برگزار شد. در اين مراسم ابتدا تعدادي از خبرنــگاران نقدها و دغدغههــاي صنفي خود را بيان کردند؛ از جمله بحث ممنوعيت ورود برخي خبرنگاران به مجلس، انجمن صنفي خبرنــگاران و محدوديتها براي رســانهها، روزنامهها، مجلات و ماهنامهها، حفظ شــأن خبرنگاران از سوي نمايندگان، بستهشدن راهروي مجلس در روزهاي رأي اعتماد. البته در سخنان لاريجاني انتقادهايی هم از صداوســيما، کشــمکشهاي سياسي و همچنين پررنگشدن حاشــيه به جاي متن در مسائل کشور مطرح شد. علي لاريجاني در ابتداي سخنان خود با تشکر از خبرنگاران، درباره مسائل مطرحشده از سوي خبرنگاران توضيحاتي داد. لاريجاني با اشاره به سخنان چند نفر از خبرنگاران در ابتداي اين نشست، درباره توجه به جايگاه قانوني خبرنگاران و مسائل صنفي آنها گفت: «در رابطــه بــا انجمنهاي صنفي، تشــکيل آنها منعي ندارد و وزارت ارشــاد اين امکان را فراهم کرده اســت.» به گــزارش «خبرآنلاين» او افزود: «دربــاره طرح جامع رسانهها نيز کاري در مجلس انجام شد، ولي براي اينکه مشــکل بار مالي پيش نيايد، قرار است که دولت لايحه بدهــد؛ اگر تا يکي، دو ماه آينــده اين کار را انجام ندهند، طرح را در مجلس بررسي ميکنيم .»

آمادگي داريم برخي محدوديتها را حذف کنيم

لاريجانــي به اعمــال محدوديتهــاي جديد براي رســانهها اشــاره کرد و افــزود: «آمادگــي داريم برخي محدوديتهــا را حذف کنيم، حتــي محدوديت حضور خبرنگاران نشــريات ماهانه را حذف خواهيم کرد. براي حضور خبرنگاران در صحن و کريدورهاي مجلس منعي وجود نــدارد؛ البته هرچه خبرنــگاران در اين دو بخش فعالتر باشــند، به نفع مردم و جامعه اســت. شما بايد اراده ملت را به مباحث اصلي کشور معطوف کنيد».

او ادامه داد: «در زمان رأي اعتماد مجلس به وزراي پيشــنهادي دولت، بيشترين اخبار در داخل صحن اتفاق ميافتد و در بيرون صحن خبري نيست».

لاريجاني از رسانهها خواست به مجلس کمک کنند تا نمايندگان در روزهاي بررسي اعتماد وزرا هرچه کمتر از صحن مجلس خارج شوند تا بتوانند استدلال موافقان و مخالفــان وزراي پيشــنهادي را بشــنوند و آگاهانه در رأيگيريها مشارکت کنند.

رئيــس مجلــس شــوراي اســلامي با رد هــر نوع ممنوعالورودکردن خبرنگاران از ســوی مجلس گفت: «مجلس نيز مانند ســاير دستگاهها مواردي را که وزارت اطلاعــات اعلام ميکند، به اجــرا درميآورد و بهجز اين هيچ مشکلي با هيچ خبرنگاري از هيچ رسانهاي نداريم .» او افزود : «بخشي که ميتوان در کشور امور را سامان داد، يک ضلع آن رسانهها هستند؛ اگر حضور جدي رسانهها نبــود مشــارکت ۷3 درصــدي مــردم در انتخابات رخ نميداد ». لاريجاني ادامه داد : «مشکلات اقتصادي کشور جدي است و قرار نيســت کابينه جديد هم انقلاب کند؛ همه بايد با هم کار کنيم و لازمه اين مســئله هم کمک رسانهها است ». رئيس مجلس شوراي اسلامي از پخش زنده جلسات رأي اعتماد توسط شبکه خبر سيما استقبال کرد و گفت: «اميدوارم در سيگنالرساني مشکل نداشته باشيد!». اشاره او به ماجراي پخش زنده مراسم تحليف از صداوسيماست که با اختلال در صدا مواجه شده بود.

گاهي مسائل ملي تحتالشعاع مسائل حاشيهاي و سياسي قرار ميگيرد

او با تأکيد بر لزوم توجه به مسائلي مانند توليد داخل و مقابلــه با کالاهاي قاچاق تصريح کرد: «رســانهها به اولويتهــاي کشــور توجه کنند و بــا زبانهاي مختلف ايــن فکر را جــا بيندازند که اولويتها چيســت؟ گاهي اوقات مســائل اصلي و ملي کشور تحتالشعاع مسائل حاشيهاي و سياسي قرار ميگيرد».

لاريجاني در بخش ديگري از ســخنانش خواســتار همــکاري رســانهها براي ســاماندادن امور سياســي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در افکار عمومي شــد و افزود: «بايد به اولويتهاي کشــور نگاه کرد. شايد برخي امور براي رسانهها جذابيت آني داشته باشد، اما معلوم نيســت براي مردم همانقدر جذابيت داشــته باشــد. ممکن اســت تصويري براي رســانهها جالب باشد و دو روز نيز کشــور را مشــغول خود کند، اما دردي از کشور دوا نميشود. جز همکاري همه دستگاهها و مسئولان و رسانهها دردي از کشور درمان نخواهد شد. اينجاست که رسانهها بايد ارادههاي مردم را معطوف به حساسيتها کننــد». او ادامــه داد: «مقام معظم رهبــري، دولت و مجلس بر توليد و موانع آن تمرکز دارند. رسانهها نيز بايد اذهان را به سمت رفع اين موانع سوق دهند و ذهنها را معطوف به نشاط در جامعه کنند .»

قاچاق کالا کاهش يافته

لاريجاني با اشــاره به کاهش قاچاق کالا در کشــور گفــت: «قاچــاق کالا از ۲۵ تــا حدود 1۲ ميليــارد دلار کاهش يافته است. اينکه علاقه بلاوجهي در مردم براي خريد کالاهاي خارجي وجود دارد، بايد بررســي شود و قطعــا براي اصلاح اين وضعيــت نيازمند کار فرهنگي هســتيم. در ژاپن به مردم ياد ميدهند توليدات ژاپني را خريداري کنند و اين فرهنگ را در افکار عمومي جامعه نهادينــه کردهاند. تأثير همدلي رســانهها با مردم براي نهادينهکردن چنين مســئلهاي در داخل کشــور لازم و ضروري است».

او ادامه داد: «اينکه مردم احساس کنند خريد کالاي قاچاق، گناه است، جز با بالازدن آستين رسانهها و تغيير ذائقــه مردم امکانپذير نيســت. روزنامهها، نشــريات و مجلات عمومي و تخصصي در کنار ساير رسانهها و صدا و ســيما به زبانهاي مختلف بايد اين فکر را در جامعه جا بيندازند». نماينده مردم قم تأکيد کرد: «سبک زندگي نادرستمان را بايد با همکاري رسانهها اصلاح کنيم».

کارهايمليبيندرگيريهايسياسيشهيدميشود

او از فداشدن امنيت و منافع ملي در کشمکشهاي سياســي انتقاد کرد و افزود: «در شــرايط فعلي با وجود دســتگاهها و جريانهاي سياســي، کارهــاي ملي بين درگيريهاي سياسي شهيد ميشود و برخي مصالح ملي و امنيت ملي تحتالشــعاع کشمکشهاي داخلي قرار ميگيرد. نميگويم کشمکش نباشد اما نبايد کشمکشها سايه خود را بر سر ساير مسائل کشور بيندازد.»

رئيــس مجلــس شــوراي اســلامي علــت دعوت مجلــس از ميهمانان خارجــي از چهار قــاره جهان را باطلکردن سياســت منزويبودن دانســت و افزود : «در صحنه بينالملل دقت کرديم و متوجه شديم که خيلي دوست دارند بگويند ايران منزوي است. براي پنج هيئت عاليرتبه در کمتر از يک ماه، آنهم در ماه تعطيلات آنان، دعوتنامه فرستاديم و شاهد بوديد چه استقبال خوبي از اين مراســم شد. اين اتفاق پاسخ عملي به افرادي بود که فکر ميکردند ايران منزوي اســت اما برخي حواشي جايگزين اين مســئله اصلي شــد. برخي بــرادران عزيز صداوسيما در همان روز مراسم تحليف، ميزگرد گذاشتند تا کابينه دولت را بررســي کنند؛ درحاليکه هنوز ليستي براي کابينه معرفي نشــده بود يا روي برخي کشورهاي مدعو که چندان شناختهشــده نبودند، متمرکز شــدند؛ درحاليکه از انگليس، آلمان، ايتاليا، فرانسه و کشورهاي شرق آسيا در اين مراســم حضور پررنگي داشتند. آيا در دوران سابق اين کشــورها به ايران سفر ميکردند؟ پس قطعا کار بزرگي اتفاق افتاد که مکمل انتخابات بود.»

متأسفانه ســلفي نمايندگان به مسئله اصلي فرداي تحليفمبدلشد

او عکس ســلفي نمايندگان در صحن علني مجلس را يک سهلانگاري دانست و افزود: «متأسفانه اين اقدام به مســئله اصلي فرداي روز تحليف در رسانهها مبدل شد. پس ابراز علاقه دولتهاي حاضر در اين مراسم چه شد؟ به جز آمريکا، کشــورهاي مهم در مراسم تحليف رئيسجمهور حضور داشتند. در سالهاي گذشته منافع ملي بارها و بارها در کشــمکشهاي سياسي ذبح شده است. خواهشــم از رسانهها اين اســت که منافع ملي تخريب نشود».

نماينده مردم قم اطلاعات مردم را از مســائل قانوني کم توصيف کرد و افزود: «از صداوســيما و رســانههاي الکترونيکي و غيرالکترونيکي ميخواهم طوري مصوبات دولت را به اطلاع مردم برسانند که ذهن جامعه نسبت به قوانين مصوب مجلس باز شــود تا از حجم مشکلات مردم در محاکم کاســته شــود؛ چراکه بياطلاعي مردم از قوانيــن هزينههاي اقتصادي فــراوان و گرفتاريهاي متعددي را براي محاکم به وجود آورده است. اميدوارم رســانهها در آينده جايگاه رکنبودن خــود را براي افکار عمومي بهخوبي نشان دهند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.