احتمال ارتقای اداره اطلاعرسانی دولت به معاونت رياستجمهوری

Shargh - - سیاست - politics@sharghdaily.ir

ایلنــا:

عضو شــورای مرکزی فراکســيون اميد با تأکيد بــر عملکرد نســبتا مثبــت صالحیاميری در وزارت ارشــاد در ماههای اخير گفت: عمده دوستان اصلاحطلب از ايشــان رضايت داشتند و بهطورکلی رويکــرد خوبی را در نظر گرفته بود و به تعهدات نيز پايبند بود.

جلال ميرزايی با اشــاره به برخــی گمانهزنیها دربــاره معرفــی ديگــر اعضــای کابينه بــه جز 1۸ وزيــر پيشــنهادی اعلام کــرد: بنابر شــنيدهها آقای عيســی کلانتری به احتمــال زياد بهعنــوان معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان محيط زيست انتخاب خواهد شد.

او همچنين از احتمال تغيير در ساختار مربوط به بخش رسانهای دولت خبر داد و گفت: صحبتهايی درباره تغيير در ســاختار دولت نيز مطرح است و قرار است با ارتقای بخش اطلاعرسانی رياستجمهوری بــه معاونت تغييراتــی در اين حوزه انجام شــود که در ايــن صورت به احتمال زياد آقــای صالحیاميری مسئوليت اين معاونت را بر عهده میگيرند و علاوه بر آن سخنگوی دولت نيز خواهد بود؛ چرا که در ساختار جديد، قرار اســت مسئوليت سخنگويی به اين بخش منتقل شــود و آقای صالحیاميــری بهعنوان معاون ارتباطات رياستجمهوری و سخنگوی دولت برگزيده شــود. عضو شورای مرکزی فراکسيون اميد با تأکيد بر عملکرد نســبتا مثبت صالحیاميری در وزارت ارشاد در ماههای اخير گفت: عمده دوستان اصلاحطلب از ايشان رضايت داشــتند و بهطورکلی رويکرد خوبی را در نظــر گرفته بود و به تعهدات نيــز پايبند بود. او با اشاره به انتصاب سه نفر از مديران زن توانمند در سه معاونت مختلف رياستجمهوری، نسبت به معرفی معاون جديــد حقوقی رئيسجمهور اســتقبال کرد و گفت: هر چند بســيار متأسف شديم حجتالاسلام انصاری بهعنوان شخصيتی مقبول، توانمند، منطقی و با سابقه اصلاحطلبی در اين معاونت حضور نخواهد داشــت اما بههرحال بســيار از معرفی دکتر جنيدی خرسند هســتيم؛ چراکه ايشــان از چهرههای علمی و بســيار توانمند و خوشنام در جامعه حقوقی کشور است و اين حســن انتخاب را بايد به رئيسجمهوری تبريــک گفــت. ميرزايی تصريــح کــرد: اميدواريم از حجتالاسلام انصاری در جايگاهی مناسب و در شأن ايشان استفاده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.