نومن کلاتوراي ايراني

Shargh - - سیاست -

در طول 30 سال گذشته جز وزراي اطلاعات و دفاع، همه وزرا در دولتهاي بعدي و در همان رده يا رده ديگر بهنوعي تکرار شدهاند.

آنچه در طول سيوچند سال گذشته مشاهده شــده اســت، اکثر مقامات در ردههــاي متعدد بهجاي اينکه جاي خــود را به نيروهاي جوان و با دانــش و بينش جديد و کارآمــد بدهند، مرتبا در همان ســمت يا ســمتهاي ديگر تکرار شده و جابهجا ميشــوند و اين ســؤال وجود دارد که آيا در ايران نيز به صورتي سيســتم نومن کلاتورا وجود دارد.

ايــن در حالــي اســت کــه امــروز جــز در سيستمهايي چون نومن کلاتورا دوران تصدي هر شخصي در امور اجرائي بيشتر از 10 سال نيست. تجربه ثابت کرده است اشخاص در طول دوران 10ســاله فعاليت، تمام تواناييهــا و ابتکارات و خلاقيتهاي خود را به کار گرفته و در دورههاي بعد نميتوانند چيز تازهاي در عرصه اجرا انجام دهند.

بنابراين دولتــي که با رأي حــدود 60 درصد رأيدهندگان زمام اداره کشور را در دست گرفته اســت با اين سؤال روبهروســت؛ غير از تني چند از وزرا کــه صاحب تــوان و تجربه بالا هســتند و ميتواننــد نيروهــاي کارآمد را جمــع کرده و مديريــت کنند، چگونه بقيــه ميتوانند افزون بر آنچه قبلا عرضــه کردهاند ارائه دهند و موجبات خوشــحالي رأيدهنــدگان به دکتــر روحاني را فراهم کنند؟

بــه نظــر ميرســد بايــد از تجربههــاي شکستخورده نومن کلاتورا اجتناب کرده و درها را براي کســاني که به دانش روز مجهز هســتند باز کنيم.

نهتنها جاي کســي تنگ نميشود، بلکه آنان فرصتهاي زيادي براي جوانــان و علاقهمندان خدمت به ميهن ايجاد ميکنند.

ذکر اين نکته ضروري اســت که بهانه نبودن نيروهايي در ميان زنان و اقوام که بتوانند متصدي مقامات اجرائي شوند، نهتنها قابلپذيرش نيست، بلکه قابل انتقاد هم هست که چرا سيستم اداري کشــور نتوانسته اســت در طول 36 سال گذشته نيروهــاي توانــا و کارآمد در ميان زنــان و اقوام که بتوانند در مديريت عالي کشــور حضور يابند، پرورش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.