شایستهسالاری تنها راه انتخاب

Shargh - - سیاست - بهروز غریبپور

امیدوارم کابینهای که رئیسجمهور معرفی میکند چند ویژگی مهم داشته باشد که بهراستی بتوان بر آن، عنوانِ کابینه 24میلیونی را گذاشــت. بــه اعتقاد من، چنین کابینــهای پیش از هر چیز از ســهمخواهی به دور است. ســهمخواهی هرقدر جزئی و هرقدر مهم هم که باشــد، باز حکایــت از آن دارد که فردِ منتخب، قدمی برخلاف منافع 24میلیوننفری برداشــته که به او رأی دادهاند. از سوی دیگر، کابینه فراگیر و کارکردگرا، کابینهای اســت که براساس شایســتگیهای فردی و توان کار گروهی انتخاب شود. اینکه گروهی از نیامدن زنها به کابینه گفتهانــد و گروهی از نبودن مذاهب و قومیتها، موضوع قابل بحثی اســت اما پس از آنکه شایســتگی افراد به اثبات رسید. فشــار بر روحانی به خاطــر حضور یــک زن در کابینه یا انتخــاب فردی از قومیتهای مختلف، دقیق و کارشناسیشــده نیست. تصور کنید که چنین انتخابی از ســوی رئیسجمهور محترم صــورت بگیرد و زنی بر مصــدر وزارتخانهای بنشــیند یا فردی از میان کردهــا، بلوچها، عربها و... بهعنوان وزیر معرفی شود. آیا این افراد صرفا به خاطر دلیل انتخابشــان، تأمینکننده نظــراتِ آن 24 میلیون رأیدهنده هستند؟

بهطور قطع اگر شاهد حضور فردی در کابینه باشیم که دلایل حضورش چیزی جز کاردانی و شایســتگی و سابقه مؤثر باشــد، یقینا به شــعار کابینه 24میلیونی بســنده کردهایم و اجازه ظهور و بروز آن را در واقعیت ندادهایــم. حضــور فردی بــا دلایــل غیرتخصصی و غیرحرفهای بیشتر این گمانه را تقویت میکند که هنوز روزهای پرشــعار انتخابات به پایان نرســیده و کابینه جدید، به ادامه حمایتهای انتخاباتی متصل میشود.

طبیعی اســت که آقای روحانی بهعنوان فردی که چهار ســال سابقه ریاســتجمهوری داشته و چندین دهه سابقه مدیریتی در امور مختلف کشور، آگاه است به اینکه جامعه به چه افرادی و با چه ویژگیهایی نیاز دارد. بنابراین کابینهای هماهنگ با ایشــان بیشتر از هر کابینه دیگری میتواند واجد عنوان کابینه 24میلیونی باشــد. در این کابینــه، آقــای روحانی فــارغ از آنکه انتخابهای او چه کسانی را آزرده یا خوشحال میکند، به دنبال این اســت که وزارتخانههای مهم کشــور در راستای تحقق مطالبات مردمی فعالیت کنند.

متأســفانه از روز اعــلام نتایــج انتخابــات ریاســتجمهوری تا امروز که فهرست اعضای کابینه معرفی شده اســت؛ انواع مطالبی را خواندهام که هر کدام با گرایشــی که در بالا به آن اشــاره کردم، سعی داشتند در انتخاب اعضای کابینه به گرایشی از جمله ســهمخواهی اجباری برای حضور زنان و اقلیتهای قومــی و... تأکیــد کنند حــال آنکه اگــر واقعبینانهتر بخواهیم به کابینه 24میلیونی نگاه کنیم، باید بهدنبال چهرههایــی بگردیــم که فــارغ از هــر جهتگیری و ویژگیای، دارای خصیصههایی ماننــد کاردانی، تدبر، پاکی و ســلامت باشند بیآنکه مهم باشــد این افراد مــرد هســتند یــا زن، از قومیتی خاص هســتند یا نه. شایستهسالاری باید از چنین انتخابهایی آغاز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.