عموخیاط زیر آفتاب تموز

Shargh - - سیاست -

ســعید برآبادی:

نشســته زیر تیغ آفتاب و بچهها دورش جمــع شــدهاند. رهگــذران هــرروزه پارک با تعجــب خیرهخیره نگاهــش میکنند. ایــن پیرمرد کیســت که اینطور در گرمــای تابســتانی وقتش را صــرف کودکانی میکند که از ظاهرشــان پیداســت دستفروشــند یا بیکسوکار؟ شــاید نامش را کمتر شــنیده باشــید، با اینکه یک ریال بابت سالهایسال عمــر و تجربهای کــه صرف آموزش کــودکان کرده، دریافتی نداشــتهاند اما تا توانســتهاند بر سر راهش ســنگ انداختهاند. عموخیــاط اما مســتقل از همه گروههــا و دولتهــا و جریانها، سالهاســت که در جنوب شــهر تهران هوای کودکانی را دارد که به هر دلیل از درس و مدرســه عقب افتادهاند. او شــیوهای آموزشی ابداع کرده که بر اساس آن، سواد خواندن و نوشــتن و محاسبات ریاضی را به کودکان میآموزد تا بتوانند در آینده، آگاهتر با مشکلات خود روبهرو شوند. سالها پیش ایستگاه قطار متروکی در محدوده پاسگاه نعمتآباد بــرای برگزاری کلاسهای درس جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، تجهیز شد و عمو خیاط و رفقایــش ســعی کردند به بچههــا درس زندگی و مبارزه برای حیات بیاموزنــد. اینها بهانهای بود تا این کودکان معصــوم دورمانده از تحصیل و کمبرخوردار از لطف و مهربانی خانوادههایشــان، ســاعتی را دور از هیاهوی کوچه و خیابان، دور از حســابوکتابِ کار در چهارراهها و فارغ از تهدیدهایی که از همهســو بر زندگیشان روانه بود، آرامشی را تجربه کنند که تا آن زمــان تجربه نکرده بودند. عموخیــاط یا همان علی صداقتی خیاط، نویسنده و جامعهشناسی که نشستن پشــت میزهای اداری و آموزشی را رها کرد تا با شیوه ابداعیاش به جنگ بیســوادی ریشهدوانده در میان کــودکان کار بپردازد، حالا دیگر همان دفترودســتک ساده در پاسگاه نعمتآباد را هم ندارد و روانه کوچه و خیابان شده است. شاید وقتش رسیده بود که دلسرد شود و مقاومت را رها کند، اما او به کمک رفقا و دیگر معلمان جمعیت، حالا در کوچه و خیابان، در پارکها و بوســتانهای تهران و کرج، با بچههای کار و خیابان قرار میگذارند و جلسات درس را برگزار میکنند. امید او همچنان پابرجاست؛ فقط موقعیت آموزشی تغییر کرده است؛ روزی پای تختههای کلاس درس پاسگاه نعمتآبــاد و امروز در خانه دوم کــودکان کار؛ یعنی خیابان. میگویند تلاشها برای فک پلمب و بازگشایی دوباره جمعیــت دفاع از کــودکان کار و خیابان آغاز شــده. چندان معلوم نیســت نتیجه این اقدامات چه باشــد، هرچه باشــد، عموخیاط زنده است و آموزش کودکان کار و خیابان هم هنوز زنده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.