پیشخوان

Shargh - - سیاست -

اندیشه پویا در این شماره به سراغ فاطمه صادقی، از فعالان جنبش زنان رفته است. او که به دلیل دیدگاه متفاوت از پدرش جایگاه ویژهاي در بین زنان دارد، اینبار هم نخواسته چندان از پــدرش - صادق خلخالي – بگوید، اما نتوانســته و اعلام کــرده «نمیخواهم وکیل پدرم باشم»، ولي خواندن روایتش از خلخالی، آنچه بود، آنچه نبود، خواندني است. تحلیل شرایط این روزهاي اصلاحطلبي یکي از پروندههاي این نشریه است که در آن مطالبي از محمدجواد کاشي، محمدمهدي مجاهدي، محسن آرمین، جلایيپور و... به چشم ميخورد. با لیلا حاتمي درباره فیلم روي پردهاش، رگ خواب، گفتوگو شــده و البته از کیارســتمي و تجربه فیلمسازياش در شیرین هم یاد شــده اســت. در پرونده باز 2۸ مرداد، گزارش ویژه از اسناد تازه منتشرشده CIA در کنار نقد و نظرهایي از کاوه بیات، مالکوم برن، داریئش بایندر و ... قرار گرفته است. پرونده مفصلي درباره احمد شاملو که دیدگاهي متفاوت از محمود دولتآبادي و بابك احمدي را در کنار آثاري از بهمن شعلهور، ضیاء موحد و احمد کریميحکاك و گزارشی از زندگی روشنفکری فریدون رهنما با عنوان «منظومه فریدون» جزء مطالب فرهنگي شماره 44 اندیشه پویا است. این ماهنامه به سردبیري رضا خجستهرحیمي منتشر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.